Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuje się, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Maczfit Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować inspektorem ochrony danych, Rafałem Surowym - [email protected]
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. W celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym w szczególności wszelkich informacji poufnych,
  2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  3. W celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa osób wizytujących i personelu spółki przed zagrożeniami epidemiologicznymi 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla ww. potrzeby jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (RODO)
 5. Dane osobowe będą przechowywane minimum przez okres 3 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia oświadczenia przez Gościa, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niedotrzymania deklaracji zawartych w oświadczeniu, 
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom i instytucją państwowym zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, w tym profilowaniu ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.