News

Our specialists are waiting for your emails (kontakt@maczfit.pl) and your calls: 734 461 099
<p style="text-align: justify;">Dear Maczfit users, the opening hours of our Customers Service Office have changed. We are open not only from Monday to Friday from 6:00 to 22:00, but also every Saturday from 8:00 to 14:00, and every Sunday from 10:00 to 14:00. At that time, you can call or email us, so feel free to ask and order.</p>
<a href="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/MACZFIT_Nowe-Godz-Biura.jpg"><img class="alignnone wp-image-92529 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/MACZFIT_Nowe-Godz-Biura.jpg" alt="maczfit_nowe-godz-biura" width="560" height="420" /></a>

&nbsp;

<img class="alignnone size-full wp-image-2253" src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/box-3.png" alt="box-3" width="110" height="59" />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="background-color: #ff0099;">Wooow !!!</span> We are pleased to announce that we came second in the PlusFitness.pl portal, Dietary Catering Services competition in Warsaw..! Thank you for your appreciation. This is only just the beginning..! Watch this space..!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://plusfitness.pl/test-cateringow-dietetycznych-w-warszawie-wstep/">http://plusfitness.pl/test-cateringow-dietetycznych-w-warszawie-wstep/</a></p>

Information

Maciej Lubiak, President of Maczfit Sp. z o. o., explains the intricacies of the technological process to the media – the process which makes our dietary sets always fresh and delicious. Did you know that the meals you get are made just hours beforehand?

<a href="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/04/19054981_1694419174192805_707840777838778215_o.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-60631" src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/04/19054981_1694419174192805_707840777838778215_o-300×200.png" alt="19054981_1694419174192805_707840777838778215_o" width="300" height="200" /></a>

&nbsp;

Do you want to know what experts from Wizaż.pl have written about us?  Visit &#x2935; &#x2935; &#x2935;
<a href="http://wizaz.pl/Kobieta/Dieta-pudelkowa-MaczFit">http://wizaz.pl/Kobieta/Dieta-pudelkowa-MaczFit </a>

<a href="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/piszą-o-nas.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2560" src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/piszą-o-nas-300×211.png" alt="piszą o nas" width="300" height="211" /></a>

&nbsp;

<span style="font-size: 10pt;">Take a sneaky peek at what the experts from Wizaż.pl have written about us..! Check &#x2935; &#x2935; &#x2935;</span>
<span style="font-size: 10pt;"> <a href="http://wizaz.pl/Kobieta/Dieta-pudelkowa-MaczFit">http://wizaz.pl/Kobieta/Dieta-pudelkowa-MaczFit </a></span>

<img class="alignnone wp-image-2559 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/piszą-o-nas.png" alt="piszą o nas" width="361" height="254" />

<span style="font-size: 10pt;">One actress, known, among other things, for her part in a soap, has joined our long list of satisfied customers; the lady is none other than <a class="profileLink" style="font-size: 12px;" href="https://www.facebook.com/Pierwsza.Milosc.tv/">First Love </a> – <a class="profileLink" style="font-size: 12px;" href="https://www.facebook.com/KlaudiaHalejcio.fanpage/">Klaudia Halejcio</a> <i class="_lew" style="font-size: 12px;" title="Emotikon smile"><span class="_4mcd">:)</span></i></span>

<i class="_lew" title="Emotikon smile"><span class="_4mcd"><img class="alignnone wp-image-2262 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/13043259-1538092049825519-7968513831017870562-n.jpg" alt="13043259-1538092049825519-7968513831017870562-n" width="264" height="253" /></span></i>

<span style="font-size: 10pt;">It is our great pleasure to introduce our new Maczfit Ambassador..! <span style="color: #ff00cc;">Agnieszka Kaczorowska</span>! Welcome to our Team<u><i></i></u></span>

<img class="alignnone wp-image-2095 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/zrzut-ekranu-2016-03-4-o-12-30-09.png" alt="zrzut-ekranu-2016-03-4-o-12-30-09" width="302" height="243" />
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #00ff00;">Dorota Czaja</span> tries Maczfit.<u><i> </i></u>We would like to see what she thinks and look forward to it. </span>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone wp-image-2099 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/macz-fit.jpg" alt="macz-fit" width="386" height="273" /></p>
&nbsp;
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #339966;">Tomasz Barański</span></span><span style="color: #339966;"> </span>At theDancing With The Stars rehearsal!Of course we could not miss with it … DEFINITELY NOT TO BE MISSED..! </span></p>
<img class="alignnone wp-image-3122 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/14203253_1335991049747447_946367973051611560_n.jpg" alt="14203253_1335991049747447_946367973051611560_n" width="205" height="274" />

&nbsp;

Terms and conditions

Poniższy regulamin zacznie obowiązywać z dniem 10.06.2019r.  Zmianie ulega:

Dane Usługodawcy – adres przedsiębiorstwa;
§ 1 ust. 2

§ 4 ust. 5
§ 5 ust. 3, 4, 7, 15, 17, 18

Do regulaminu został również dodany §4 a.

 

 

Regulamin serwisu internetowego – www.maczfit.pl – obowiązujący od 10.06.2019r.

 

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.maczfit.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez Maczfit Foods sp. z o. o.,  ul. Iwonicka 37, 05-077 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356, telefon: +48 734 461 099, poczta elektroniczna: kontakt@maczfit.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

1 Definicje

 1. Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.maczfit.pl.
 2. Usługodawca – Maczfit Foods sp. z o. o., ul. Iwonicka 37, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356.
 3. Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków – programów dietetycznych wskazanych szczegółowo na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stronie Produktu.
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Towar– wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 15. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 16. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Regulamin –niniejszy dokument.

 

2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@maczfit.pl
  2. pod numerem telefonu: 734 461 099
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.maczfit.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
  2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  4. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Klient posiadać może wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
 4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru którego realizacja odbędzie się w Dniach roboczych, oraz jego dostawę w terminie wskazanym w Zamówieniu.
 5. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 6. Klient ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu lub Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.
 8. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. W przypadku wyboru punktów w programie lojalnościowym Klient nie może skorzystać ze zniżki 5% rabatu (,,Table for two”).
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

4 Zakup Produktu lub Towaru

 1. Informacje o Produktach lub Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
  – telefonicznie pod numerem +48 734 461 099 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, w soboty od godz. 8.00 do 14.00 oraz w niedzielę od 10:00 do 14:00,
  – drogą elektroniczną na adres kontakt@maczfit.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  – za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
 5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 7. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu lub Towaru spośród Towarów lub Produktów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość, a w przypadku Zamówienia Produktu Okres abonamentowy,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 9. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy).
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Usługodawca, na życzenie Klienta, dostarcza wraz z Produktem lub Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty lub Towary.
 12. Klient ma prawo Zamówienia maksymalnie trzech Produktów jako zestaw próbny. Kolejne Zamówienia będą traktowane jako złożenie Zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym, w tym wypadku Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia Produktu w regularnej cenie.
 13. W przypadku Zamówienia vouchera (wybranie kwoty vouchera, opłacenie zamówienia) Klient otrzymuję drogą elektroniczną kod vouchera. Może go zrealizować w Serwisie.  Po wybraniu Produktu, należy wpisać kod vouchera. Nie zrealizowana kwota, pozostaje na koncie Klienta do wykorzystania na kolejne Zamówienia do czasu ważności vouchera. Voucher nie jest zamieniany na środki pieniężne. Voucher nie może być zrealizowany na zakup Towaru.
 14. Kod vouchera jest wysyłany drogą elektroniczną. List z papierową wersją vouchera zostaje wysłany listem poleconym priorytetem w terminie do 7 Dni roboczych, jeżeli Klient wybrał taką opcję.

 

4a Usługa Box to Box

 1. Klient zamawiający Produkt w Serwisie, ma również możliwość samodzielnego skomponowania własnego Produktu wybierając poszczególne posiłki z różnych programów dietetycznych, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie (Usługa Box to Box). Warunkiem skorzystania z Usługi Box to Box jest skomponowanie Produktu – diety, której koszt przekracza 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych za jeden dzień zamówionej diety.
 2. Produkty Zamówione w ramach Usługi Box to Box nie uczestniczą w promocjach, konkursach czy innych akcjach rabatowych organizowanych przez Sprzedawcę, chyba, że w regulaminie danej akcji wyraźnienie zaznaczono inaczej.
 3. O ile nie zastrzeżono inaczej, w przypadku Usługi Box to Box nie znajdują zastosowania terminy wskazane w niniejszym Regulaminie, w tym terminy dotyczące dostawy, wstrzymania czy wznowienia dostawy, jak również zmiany adresu i zmiany w Zamówionym Produkcie. Usługodawca każdorazowo wskaże Klientowi w Serwisie terminy dla realizacji dostaw, w tym dostaw wznowionych, dostaw pod zmieniony adres czy dostaw zmienionego Produktu.

5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
 2. W przypadku Klientów dokonujących Zamówienia Produktu z miejscem dostawy znajdującym się wyłącznie na terytorium Warszawy lub w miejscowościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, Klient w miarę dostępności wybranego Produktu, może dokonywać Zamówienia również pomiędzy godziną 15.00 a 18.00. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, złożone w Dni robocze będą realizowane w następnym Dniu roboczym. O możliwości złożenia Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również o dostępności wybranego Produktu, Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę w formie informacji wyświetlanej w Serwisie, po zalogowaniu się do Konta klienta. Zamówienia takie są realizowane wyłącznie w przypadku dokonania do godziny 18.00 tego samego Dnia roboczego płatności za Zamówienie (przelew wykonany za pośrednictwem agenta rozliczeniowego współpracującego z Usługodawcą lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: kontakt@maczfit.pl potwierdzenia płatności). Zamówienia, o których mowa w niniejszym ustępie mogą być składane wyłącznie telefonicznie, pod numerem: +48 734 461 099.
 3. Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 13.00 (w Dni robocze), a w pozostałe dni do godziny 11.00. W przypadku, gdy adres zostanie zmieniony po godzinach wskazanych w zdaniu poprzednim, Usługodawca dostarczy Produkt pod zmieniony adres dopiero w następującym po tym Dniu roboczym kolejnym Dniu roboczym..
 4. W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość Zamówienia Produktu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dni nie będące Dniami roboczymi) oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.
 5. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
 6. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
 7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym odbywa się w godzinach od 2.00 do 10.00. Klient ma możliwość podania preferowanego przedziału czasowego, w którym wykonana będzie dostawa Produktu. Klient posiadający Konto klienta, ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta, przy czym zmiana ta będzie uwzględniona dopiero od następującego pod tym Dniu roboczych kolejnym Dniu roboczym.
 8. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości w przedziale czasowym preferowanym przez Klienta, ale nie później niż do godziny 10.00.
 9. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu. W przypadku, w którym dany region określony przez Usługodawcę, a wskazany na mapie dostępnej pod adresem pl/#jak-dzialamyzostał podzielony przez Usługodawcę na strefy, koszt dostawy wliczony jest w cenę Produktu w zakresie dostaw na terenie wchodzącym do Pierwszej strefy, a w odniesieniu do dostaw do miejscowości leżących na terenie objętym Drugą strefą stosuje się zdanie następne. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 10. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
 11. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii.
 12. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 13.00 w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
 13. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 14. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy.
 15. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty najpóźniej do godz. 14:00 w Dniu roboczym poprzedzającym Dzień roboczy w którym ma nastąpić dostawa.
 16. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 11.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 17. Klient posiadający Konto klienta w Serwisie internetowym, może również dokonać wstrzymania dostawy, o której mowa w ust. 16 powyżej i z zachowaniem zasad tam wskazanym korzystając z funkcjonalności Konta, po zalogowaniu się do niego i kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie. Klient może również za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie dokonać wznowienia wstrzymanej dostawy, przy czym w przypadku wznowienia dostawy po godzinie 14.00 w Dni robocze, oraz po godzinie 11.00 w pozostałe dni, dostawa zostanie wznowiona w kolejnym Dniu roboczym po Dniu roboczym następującym po dniu dokonania wznowienia.
 18. Klient posiadający Konto klienta w Serwisie ma możliwość dokonania zmiany adresu dostawy Zamówionych Towarów za pomocą funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do swojego Konta. Zmiana ta może być dokonana w każdym czasie, przy czym w przypadku zmiany adresu dostawy w Dniu roboczym po godzinie 14.00 lub w pozostałe dni po godzinie 11.00, Zamówienie będzie realizowane pod zmieniony adres dopiero od dnia następnego po najbliższym Dniu roboczym od dnia dokonania zmiany.

 

6 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych na stronach Serwisu oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowej. Koszty dostawy zostaną podane Klientowi każdorazowo na stronie Serwisu.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia Towaru wraz z Produktem, Towar zostanie dostarczony wraz z dostawą Produktu.

 

7 Metody płatności

 1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
  2. przy wykorzystaniu płatności elektronicznej.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

 

8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu lub Towaru

 1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. W przypadku Zamówienia Towarów obowiązują zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy wskazane poniżej.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

10 Rękojmia za wady

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres siedziby Usługodawcy tj. Warszawa 02-958, ul. Stanisława Kostki Potockiego 24G, lok.2 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@maczfit.pl
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@maczfit.pllub drogą pisemną na adres Warszawa 02-958, ul. Stanisława Kostki Potockiego 24G, lok.2.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Serwisu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

 

 

 

 

The following regulations apply from 30.01.2019. Point 1 and 2 §5 and section 1 § 6 are changed.

 

Terms and conditions of the Online Store – www.maczfit.pl

 

The website available at https://www.maczfit.pl (hereinafter referred to as the “Website”) is operated by the company under the business name Maczfit Foods Sp. z o.o., 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, 02-958 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court of the Capital City of Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0000752666, Tax Identification Number (NIP) 9512471196, National Official Business Register number (REGON) 381565356, telephone: +48 734 461 099, electronic mail: kontakt@maczfit.pl.

These Terms and Conditions specify the types and scope of supplying the Services electronically via the Website, principles of concluding agreements through the Website, principles for the performance of these agreements, rights and obligations of the Customer and the Service Provider, and also the procedure of withdrawal from the agreement and the procedure of handling complaints.

 

§1 Definitions

 1. Website – a website available at https://www.maczfit.pl.
 2. Service Provider – Maczfit Foods Sp. z o.o., 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, 02-958 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court of the Capital City of Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0000752666, Tax Identification Number (NIP) 9512471196, National Official Business Register number (REGON) 381565356.
 3. Product – the service which involves the preparation and delivery of meals – dietary programs indicated in detail on the Website, performed by the Service Provider in accordance with the conditions specified in these Terms and Conditions and on the page of the Product.
 4. Customer– a natural person with legal capacity, a natural person conducting business activity, a legal person or organisational unit not being a legal person, vested with legal capacity by specific provisions, which places the Order within the Website or uses other Services available in the Website.
 5. Consumer – a natural person who engages with the Service Provider in a legal transaction not related directly with their business or professional activity.
 6. Entrepreneur – the Customer who is an entrepreneur within the meaning of Article 43[1]) of the Civil Code.
 7. Service – electronic services provided the Service Provider via the Website.
 8. Agreement – an agreement concluded at a distance between the Customer and the Service Provider through the Website, the subject of which is the Customer’s placing an order for the Product or Goods.
 9. Customer’s Account – a set of information about the Customer (including the address details of the Customer and the history of their orders) within the ICT system of the Service Provider.
 10. Subscription Period – the period of time during which the Service Provider carries out the delivery of the Product for the Customer.
 11. Order– the Customer’s declaration of will leading directly to the conclusion of the Agreement, specifying in particular the type and quantity of the Services or Goods.
 12. Registration Form – a form available on the Website which allows to create the customer’s Account.
 13. Business Day– one of the days from Monday to Friday excluding public holidays.
 14. Goods– any goods presented on the Website which are not a Product within the meaning of these Terms and Conditions.
 15. Consumer Rights Act– the Act of 30 May 2014 on the rights of consumers (Journal of Laws 2014, No. 827).
 16. Civil Code– the Act of 23 April 1964 (Journal of Laws No. 16, Item 93, as amended)
 17. Terms and Conditions – this document.

 

§2 General provisions

 1. The Service Provider undertakes to provide the Services for the benefit of the Customer within the scope and in accordance with the conditions specified in the Terms and Conditions.
 2. The Service Provider may be contacted by:
  1. email: kontakt@maczfit.pl
  2. telephone: 734 461 099
 3. These Terms and Conditions are permanently available on the website www.maczfit.pl, which allows to acquire them, display and fix their content by printing it or saving to a data carrier at any time.
 4. The Service Provider hereby informs that using electronically supplied Services may be connected with a risk for any Internet user which involves the possibility that malicious software may be introduced to the Customer’s ICT system and that their data may be acquired and modified by unauthorised persons. In order to avoid the risk of such events the aforementioned Customer should apply appropriate technical measures which minimise their occurrence, in particular antivirus software and a firewall.
 5. The Website may be used provided that the ICT system used by the Customer meets the following minimum technical requirements:
  1. a computer or mobile device with access to the Internet,
  2. access to electronic mail,
  3. an web browser: Internet Explorer version 11 or later, Firefox version 28.0 or later, Chrome version 32 or later, Opera version 12.17 or later, Safari version 1.1. or later,
  4. Cookies and Javascript enabled in the web browser.
 6. The use of the Website means any operation of the Customer which leads to their becoming familiar with the content presented on the Website.
 7. The Customer is obliged in particular:
  1. not to provide and transfer any unlawful content,
  2. to use the Website in a manner which will not disrupt its functioning, in particular by the use of specific software or hardware,
  3. to use any content presented on the Website only for their own personal use,
  4. to use the Website in a manner consistent with the provisions of the law applicable at the territory of the Republic of Poland, with the provisions of the Terms and Conditions, and also with the general rules for the use of the Internet.

 

§3 The Services and general conditions for the performance of the services

 1. Via the Website, the Service Provider allows to use the Services free of charge provided by the Service Provider 24 hours a day, 7 days a week.
 2. The Service which involves maintaining an Account on the Website shall be available upon registration. Registration is made by filling and accepting the Registration Form. The Customer’s Account is activated after the Customer confirms registration in accordance with the instructions provided in the message sent by the Service Provider to the electronic mail address specified by the Customer during the registration. The agreement for the provision of the service which involves maintaining the Account on the Website is concluded for an indefinite period and it is terminated when the Customer submits a request to remove their Account.
 3. The Customer may have only one Account on the Website.
 4. The Service Provider, via the Website, allows to make a purchase of any selected Product or Goods, which will be carried out on Business Days, and its delivery within the time indicated in the Order.
 5. The Customer may obtain commercial information from the Service Provider in the form of messages sent to the electronic mail address the Customer provided (the Newsletter service). For that purpose it is necessary to provide a correct electronic mail address or activate an appropriate field in the Registration Form or in the Order form. The Customer may withdraw their consent for sending commercial information at any time. The agreement for the provision of the Newsletter service is concluded for an indefinite period and terminates when the Customer submits a request to remove their email address from the Newsletter subscription or if they unsubscribe with the link included in the body of the message sent as part of the Newsletter Service.
 6. The Customer may post on the Website their individual and subjective opinions relating, among others, to the Product or Goods or the transaction. By posting such opinions, the Customer declares that they have all the rights pertaining to such content, and in particular proprietary copyrights, related rights and industrial property rights. The agreement for the provision of the service which involves posting opinions about the Products or Goods on the Website is concluded for a definite period and terminates as soon as the opinion is added.
 7. Opinions should be formulated in a clear and comprehensible manner, and in addition they may not infringe any applicable laws, including the rights of third parties – in particular they may not be defamatory, infringe personality rights or constitute an act of unfair competition. The posted opinions are published on the Website’s pages.
 8. By posting their opinions, the Customer agrees to the use of such an opinion and its publishing by the Service Provider, free of charge, and also to the compilations of the works within the meaning of the Act on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 No. 24 Item 83).
 9. The Service Provider has the right to organise occasional competitions and promotions, the terms of which will be provided on the Website’s pages. Promotions on the Website do not combine, unless the Terms and Conditions for a specific promotion provide otherwise. In the case of selection of points in a loyalty scheme, the Customer may not use the 5% discount (“Table for two”).
 10. In the event of the Customer’s breach of the provisions of these Terms and Conditions, the Service Provider, upon an ineffective request to discontinue or cure of the breach within an indicated reasonable period, may terminate the agreement for the provision of the Services upon 14-days’ notice.

 

§4 Purchase of the Product or Goods

 1. Information about the Products or Goods provided on the Website’s pages, in particular their descriptions, technical and utility parameters and prices constitute an invitation to the conclusion of the Agreement within the meaning of Article 71 of the Civil Code.
 2. The Service Provider allows the Customer to place an Order for the preparation and delivery of the Product for the subscription period in accordance with the Order.
 3. To place the Order, an active email account is required.
 4. The Service Provider enables ordering:
  1. by telephone at +48 734 461 099 Monday to Friday from 6:00 to 22:00, on Saturdays from 8:00 to 14:00 and on Sunday from 10:00 to 14:00,
  2. by electronic mail at kontakt@maczfit.pl 7 days a week, 24 hours a day,
  3. through the Order form available on the Website 7 days a week, 24 hours a day,
 5. To place the Order, the Customer indicates the Product offered by the Service Provider on the Website, specifying the type of the dietary programme, the calorific value of the meals included in the Product and the time for which the Product will be delivered (the Subscription Period) or indicates the Goods offered by the Service Provider on the Website. In addition to the above data, the Customer also provides the details necessary for the execution of the Order, including personal details and the address for delivery.
 6. In the case of the Order placed via the Order form available on the Website, the Order is placed with the Service Provider by the Customer electronically and constitutes an offer for the conclusion of the Agreement for the Products or Goods which are the subject of the Order. The offer submitted electronically is binding for the Customer if the Service Provider sends, to the electronic mail address provided by the Customer, a confirmation of acceptance of the Order, which constitutes the Service Provider’s declaration of acceptance of the Customer’s offer, and the Agreement is concluded as soon as the Customer receives it.
 7. When selecting the Products to order, the Customer should choose those that do not affect their health conditions in respect of their diet, including food allergies and other diseases or conditions which require the elimination or limitation of consumption of specific products.
 8. For Orders placed by telephone or by an electronic mail, the Customer should:
  1. specify, by telephone or in the text of the electronic mail addressed to the Service Provider, the name of the Product or Goods from among the Goods or Products on the Website, along with their quantity, and for the Subscription Period Product,
  2. indicate the delivery method and payment method from the delivery methods and payment methods provided on the Website’s page
  3. provide the data required for the execution of the Order, and in particular: name and surname, place of residence and email address.
 9. The information about the Order referred to in the section above is provided by the Service Provider in each individual case by electronic mail along with the information that the conclusion of the Agreement by the Customer entails an obligation to pay for the ordered Product or Goods. At that moment, the Agreement is concluded, and for the Customer being a Consumer, the Service Provider – in each individual case after the Order is placed by telephone or email – sends to the Customer a confirmation of the conditions of the submitted Order. The Agreement is concluded as soon as the Customer being a Consumer sends (in response to the confirmation of the Order conditions sent by the Service Provider) an electronic mail to the electronic mail address of the Service Provider, where the Customer: accepts the content of the sent Order and expresses consent for its execution, and also accepts the Terms and Conditions, whereas in the case of the Order which includes Goods they confirm that they are familiar with the notification on withdraw from the Agreement).
 10. The Agreement is concluded in English and its content complies with the Terms and Conditions.
 11. At the request of the Customer, along with the Product or Goods, the Service Provider delivers a VAT invoice for the supplied Products or Goods.
 12. The Customer may Order a maximum of three Products a sample. Subsequent Orders will be treated as Orders placed for the Product at a regular price corresponding to the price of the Product in the shortest subscription period. In this case, the Service Provider will contact the Customer in order to confirm the Order for the Product at a regular price.
 13. For the Order of a voucher (selection of the amount for the voucher, payment for the order), the Customer will receive a voucher code electronically. They may use it on the Website. After selecting the Product, the voucher code should be entered. Any unused amount remains at the Customer’s account to use on subsequent Orders as long as the voucher is valid. Vouchers may not be converted to cash. Vouchers may not be used for the purchase of Goods.
 14. The voucher code is sent electronically. The letter with the paper version of the voucher will be sent by registered priority mail within 7 Business Days, if the Customer selects this option.

 

§5 Time of execution of the order and the delivery of the Product

 1. Orders are processed in accordance with the dates specified in the Order calendar indicated and the dates available there, when placing the Order.
 2. In the case of customers placing an order for a product with a delivery address located exclusively in the Warsaw area, or in the locations indicated in Annexe 3 to these Terms and Conditions, orders can be submitted between the hours of 15.00 to 18.00, if the selected Product is available. Orders referred to in the preceding sentence and submitted on working days, from Monday to Friday, will be processed on the following business day. The Service Provider will be happy to inform the Customer regarding the possibility of placing orders, referred to in the previous sentence, as well as about the availability of the Product selected; in order to obtain this information, please log into your Customer Account on our Website where the information required will be displayed. Such orders will be executed only when payment for the Order has been made by 18.00 on the same Business Day, that is, by transfer through a billing agent, co-operating with the Service Provider or by confirmation, by e-mail, to the Customer Service Office’s e-mail address, on: kontakt@maczfit.pl., that payment has been sent. Orders referred to this point can be placed only by phoning: +48 734 461 099.
 3. The Customer may not change the delivery address after 13:00, and if the address is changed after 13:00, the Service Provider will deliver the Product to the address specified earlier (address provided before 13:00). The Service Provider informs that it is possible to change the address on Sundays as well, provided that the time for such a change specified in the preceding sentence is observed.
 4. For Saturdays and Sundays, the Product is delivered for two days. It is possible to Order the Product only on Saturdays. On Sundays, there are no deliveries.
 5. The delivery is carried out by the Service Provider or its subcontractors.
 6. The possibility of the delivery at the address indicated by the Customer at the time of the Order is confirmed by the Service Provider when the Order is accepted for execution. The Customer is always informed if the delivery at the specified address is not possible.
 7. The Service Provider, at the Website’s pages, in the description of the Product, informs the Customer about time intervals for the delivery. On a Business Day, the Product may be delivered from 2:00 to 10:00. The Customer may provide a preferred time interval for the delivery of the Product.
 8. The Product is delivered, as far as possible, within the time interval preferred by the Customer, but not later than by 10:00.
 9. The costs of delivery of the Product at the area of the cities specified on the website of the Service Provider is included in the price of the Product specified in the “Price List” available on the Website’s page, with the exclusion as described in the next sentence. If the region specified by the Service Provider and indicated on the map available at pl/#jak-dzialamy is divided by the Service Provider into zones, the cost of delivery is included in the price of the Product in the case of the delivery at the area within the Zone One, and for the deliveries to the locations in the Zone Two, the following sentence applies. For the Order with the delivery outside the area where the price of the Product is included, the costs of delivery will be agreed with the Customer individually.
 10. The Service Provider may agree with the Customer on the new date for the execution of the Order, if the execution of the Order within the original time is not possible for the reasons which are not attributable to the Service Provider and which cannot be removed, about which the Customer will be notified immediately.
 11. The Service Provider delivers the ordered Products to the address indicated in the Order and documents such a delivery with a photo.
 12. If the Customer not being a Consumer fails to collect the delivered Product as a result of the absence of the person authorised to collect or any other circumstance/circumstances not notified by 13:00 on the day preceding the delivery or as a result of wrong address details for the delivery, the Product will be considered effectively delivered. In this case, the Customer not being a Consumer is not entitled to claim refund for the Product in its part which corresponds to a specific day or to lodge any other claims related to the fact that they did not receive the Product.
 13. In the case of circumstances which are not attributable to and occurred through no fault of the Service Provider (e.g., weather conditions, decisions of government services etc.), which hinder or prevent the delivery, the Service Provider is not liable for the failure to deliver the Products to the Customer not being a Consumer, and such a Customer is not entitled to lodge a complaint, to receive compensation or damages.
 14. If the Customer resigns from the Order of the Product for the remaining Subscription Period, the Customer is entitled to the refund in respect of the unused Subscription Period calculated from the date of effective delivery of the Customer’s resignation to the Service Provider.
 15. If within the Subscription Period the Product is replaced with the Product of a higher value, the Customer is obliged to make a payment by 13:00 of the day preceding the delivery.
 16. The Customer has the right to withhold the deliveries within the Subscription Period after a prior notification by telephone or by email to the Service Provider. The instruction to withhold the deliveries should be submitted one Business Day in advance, provided that it is submitted by 11.00. The Subscription Period will be extended by the number of days when the deliveries were withheld.

 

§6 Time of execution of the order and the delivery of the Goods

 1. Delivery of Goods is limited to the territory of  Poland and locations indicated in the Online Service, available in the time of placing the Order, to the address indicated by the Customer when placing the Order.
 2. The delivery is carried out by a carrier company. The delivery costs will be provided to the Customer in each individual case on the Website.
 3. On the Website, the Service Provider informs the Customer about the charge for the delivery of the Goods and about the time of execution of the Order. For the order of the Goods along with the Product, the Goods will be delivered together with the Product.

 

§7 Payment methods

 1. The Products’ or Goods’ prices are provided in PLN and cover all the components, including the VAT, customs duties and other charges.
 2. The Service Provider accepts the following payment methods:
  1. a traditional transfer to the Service Provider’s bank account indicated by the Service Provider at the acceptance of the Order for execution,
  2. an electronic payment.
 3. If the Service Provider does not receive the Customer’s payment, the Service Provider may contact the Customer by email to remind them about the payment. Failure to make the payment within 3 days from placing the Order, and then within the additional 3 days, means that the Order placed by the Customer will not be accepted.

 

§8 Withdrawal from the Agreement for the electronically supplied services

 1. In the case of agreements for electronically supplied services which are continuous and for an indefinite period (e.g. the Account or Newsletter Services), the Customer has the right to withdraw from the agreement.
 2. Withdrawal from the agreement referred to in section 1 may be made at any time and without giving any reason. To this effect, a notice of withdrawal should be submitted with the Service Provider.
 3. The notice referred to in section 2 may be submitted by the Customer on the form attached as appendix 1 to these Terms and Conditions.

 

§9 Withdrawal from the Selling Agreement for the Product or Goods

 1. The Service Provider informs that under Article 38(4) and (12) of the Act of 30 May 2014 on the rights of consumers, the Customer being a Consumer does not have the right to withdraw from the agreement referred to in Article 27 of that Act.
 2. For the Order of the Goods, the provisions regarding the right to withdraw from the agreement indicated below apply.
 3. The Customer being a Consumer may withdraw from the Agreement for convenience by submitting a relevant notice within 14 days. This period will be deemed to have been observed if the notice of withdrawal is sent before its lapse.
 4. The Customer may formulate the notice by themselves or use the form of the notice of withdrawal attached as Appendix 2 to the Terms and Conditions.
 5. The 14-days’ period runs from the day then the Goods are delivered.
 6. After receipt of the Consumer’s notice of withdrawal from the Agreement, the Service Provider will send a confirmation of receipt of the notice of withdrawal from the Agreement to the User’s email address.
 7. In the case of withdrawal from the Agreement concluded at a distance, the Agreement will be deemed not concluded. What the parties provided is returned in an unaltered state, unless the alteration is necessary in order to determine the nature, features and functionality of the Goods. The Goods should be returned immediately, not later than within 14 days. The purchased Goods should be returned to the address of the Service Provider.
 8. The Service Provider will immediately, but not later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer’s notice of withdrawal, return to the Consumer all their payments, including the cost of delivery of the Goods. The Service Provider refunds the payment with the same payment method as the Consumer used, unless the Consumer agrees to a different refund method, whereas such a refund will not entail any costs for the Consumer. The Service Provider may withhold the refund of the payments received from the Customer until they receive the relevant item back or until the Customer delivers the proof of its return, whichever occurs first, unless the Service Provider offered to collect the item from the Customer.
 9. If the delivery method chosen by the Consumer is other than the cheapest regular method offered by the Service Provider, the Service Provider will not be obliged to refund the additional costs incurred by the Consumer.
 10. The Consumer will only cover the direct cost of return of the Goods, unless the Service Provider agrees to cover such a cost.

 

§10 Statutory warranty for defects

 1. The Service Provider undertakes to deliver the Goods or Product free of defects.
 2. The Service Provider is liable to the Customer being a Consumer, under the statutory warranty for defects in accordance with the principles specified in Article 556 – 576 of the Civil Code. For the Customers not being Consumers, the statutory warranty is excluded.
 3. Any complaints arising from the breach of the rights of the Customer guaranteed by law should be addressed to the registered office of the Service Provider, i.e. Warsaw 02-958, 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, or to the following email address: kontakt@maczfit.pl
 4. For the purposes of consideration of the complaint, the Customer should send or deliver the Goods or Product subject to the complaint, along with the proof of purchase, if possible. The Goods or Product must be delivered or sent to the address indicated in section 3.
 5. The Service Provider undertakes to consider each complaint within 14 days.
 6. If any deficiencies are found in the complaint, the Service Provider will request the Customer to supplement it as necessary without delay, not later however than within 7 days from the date of receipt of the request by the Customer.
 7. In the event of the Service Provider’s non-performance or improper performance of the Services supplied electronically via the Website, the Customer has the right to lodge a complaint electronically to kontakt@maczfit.plor in writing to the address: Warszawa 02-958, 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street.
 8. In the complaint, the Customer should provide their name and surname, address for correspondence, type and description of the problem.
 9. The Service Provider undertakes to consider each complaint related to the electronically supplied Services on the Website within 30 days, and if this is not possible, to inform the Customer within that period about the time when the complaint will be considered. If any deficiencies are found in the complaint, the Service Provider will request the Customer to supplement it as necessary within 7 days from the date of receipt of the request by the Customer.

 

§11 Extrajudicial means to settle complaints and pursue claims 

The Customer being a Consumer has, among others, the following possibilities to use extrajudicial means to settle complaints and pursue claims:

 1. they have the right to submit a request with the amicable consumer court which operates at the Trade Inspection to settle a dispute arising from the concluded Agreement;
 2. they have the right to submit a request with the Voivodeship Inspector of the Trade Inspection to initiate mediation procedure on the amicable settlement of the dispute between the Customer and the Service Provider;
 3. they may obtain free assistance on the settlement of the dispute between the Customer and the Service Provider, using also the free assistance of the county (municipal) consumer ombudsman or social organisation whose statutory tasks include protection of Consumers (among others, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Federacja Konsumentów provides advice at the hotline number 800 007 707, whereas Stowarzyszenie Konsumentów Polskich may be reached at porady@dlakonsumentow.pl;
 4. they may submit their complaint via the EU web platform ODR, available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§12 Final provisions

 1. The personal data provided by Customers are collected and processed by the Service Provider in accordance with the applicable provisions of law and in accordance with the Privacy Policy.
 2. Any rights pertaining to the Website, including property copyright, intellectual property rights to its name, internet domain, website of the Website, and also to the forms, logotypes, belong to the Service Provider, and they may be used solely in the manner specified and compatible with the Terms and Conditions.
 3. Any disputes arising between the Service Provider and the Customer being a Consumer will be referred for settlement by competent courts in accordance with the stipulations of the relevant provisions of the Code of Civil Procedure.
 4. Any disputes arising between the Service Provider and the Customer being an Entrepreneur will be referred for settlement by a competent court of proper jurisdiction for the registered office of the Service Provider.
 5. The matters not provided for in these Terms and Conditions are governed by the provisions of the Civil Code, the provisions of the Electronically Supplied Services Act, the provisions of the Consumer Rights Act and other relevant provisions of the Polish law.
 6. Any changes to these Terms and Conditions will be notified to every Customer by publication of the information on the home page of the Website specifying the time of their entry into force. The Customer having an Account with an account will additionally receive a notification about the changes along with their list to the electronic mail address they have provided. The effective date for any changes shall not be less than 14 days from the date of their announcement. If the Customer who has a Customer Account does not accept the new text of the Terms and Conditions, he shall be obliged to notify the Service Provider about that fact within 14 days from the date of notification regarding the changes in the Terms and Conditions. Notification to the Service Provider about not accepting the new text of the Terms and Conditions results in the termination of the Agreement and deletion of the Account.

 

Terms and conditions of the Online Store – www.maczfit.pl – operative from December 18th 2018, by Maczfit Foods sp. z o.o. with registered offices in Warsaw

 

The website available at https://www.maczfit.pl (hereinafter referred to as the “Website”) is operated by the company under the business name Maczfit Foods Sp. z o.o., 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, 02-958 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court of the Capital City of Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0000752666, Tax Identification Number (NIP) 9512471196, National Official Business Register number (REGON) 381565356, telephone: +48 734 461 099, electronic mail: kontakt@maczfit.pl.

These Terms and Conditions specify the types and scope of supplying the Services electronically via the Website, principles of concluding agreements through the Website, principles for the performance of these agreements, rights and obligations of the Customer and the Service Provider, and also the procedure of withdrawal from the agreement and the procedure of handling complaints.

 

§1 Definitions

 1. Website – a website available at https://www.maczfit.pl.
 2. Service Provider – Maczfit Foods Sp. z o.o., 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, 02-958 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court of the Capital City of Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0000752666, Tax Identification Number (NIP) 9512471196, National Official Business Register number (REGON) 381565356.
 3. Product – the service which involves the preparation and delivery of meals – dietary programs indicated in detail on the Website, performed by the Service Provider in accordance with the conditions specified in these Terms and Conditions and on the page of the Product.
 4. Customer– a natural person with legal capacity, a natural person conducting business activity, a legal person or organisational unit not being a legal person, vested with legal capacity by specific provisions, which places the Order within the Website or uses other Services available in the Website.
 5. Consumer – a natural person who engages with the Service Provider in a legal transaction not related directly with their business or professional activity.
 6. Entrepreneur – the Customer who is an entrepreneur within the meaning of Article 43[1]) of the Civil Code.
 7. Service – electronic services provided the Service Provider via the Website.
 8. Agreement – an agreement concluded at a distance between the Customer and the Service Provider through the Website, the subject of which is the Customer’s placing an order for the Product or Goods.
 9. Customer’s Account – a set of information about the Customer (including the address details of the Customer and the history of their orders) within the ICT system of the Service Provider.
 10. Subscription Period – the period of time during which the Service Provider carries out the delivery of the Product for the Customer.
 11. Order– the Customer’s declaration of will leading directly to the conclusion of the Agreement, specifying in particular the type and quantity of the Services or Goods.
 12. Registration Form – a form available on the Website which allows to create the customer’s Account.
 13. Business Day– one of the days from Monday to Friday excluding public holidays.
 14. Goods– any goods presented on the Website which are not a Product within the meaning of these Terms and Conditions.
 15. Consumer Rights Act– the Act of 30 May 2014 on the rights of consumers (Journal of Laws 2014, No. 827).
 16. Civil Code– the Act of 23 April 1964 (Journal of Laws No. 16, Item 93, as amended)
 17. Terms and Conditions – this document.

 

§2 General provisions

 1. The Service Provider undertakes to provide the Services for the benefit of the Customer within the scope and in accordance with the conditions specified in the Terms and Conditions.
 2. The Service Provider may be contacted by:
  1. email: kontakt@maczfit.pl
  2. telephone: 734 461 099
 3. These Terms and Conditions are permanently available on the website www.maczfit.pl, which allows to acquire them, display and fix their content by printing it or saving to a data carrier at any time.
 4. The Service Provider hereby informs that using electronically supplied Services may be connected with a risk for any Internet user which involves the possibility that malicious software may be introduced to the Customer’s ICT system and that their data may be acquired and modified by unauthorised persons. In order to avoid the risk of such events the aforementioned Customer should apply appropriate technical measures which minimise their occurrence, in particular antivirus software and a firewall.
 5. The Website may be used provided that the ICT system used by the Customer meets the following minimum technical requirements:
  1. a computer or mobile device with access to the Internet,
  2. access to electronic mail,
  3. an web browser: Internet Explorer version 11 or later, Firefox version 28.0 or later, Chrome version 32 or later, Opera version 12.17 or later, Safari version 1.1. or later,
  4. Cookies and Javascript enabled in the web browser.
 6. The use of the Website means any operation of the Customer which leads to their becoming familiar with the content presented on the Website.
 7. The Customer is obliged in particular:
  1. not to provide and transfer any unlawful content,
  2. to use the Website in a manner which will not disrupt its functioning, in particular by the use of specific software or hardware,
  3. to use any content presented on the Website only for their own personal use,
  4. to use the Website in a manner consistent with the provisions of the law applicable at the territory of the Republic of Poland, with the provisions of the Terms and Conditions, and also with the general rules for the use of the Internet.

 

§3 The Services and general conditions for the performance of the services

 1. Via the Website, the Service Provider allows to use the Services free of charge provided by the Service Provider 24 hours a day, 7 days a week.
 2. The Service which involves maintaining an Account on the Website shall be available upon registration. Registration is made by filling and accepting the Registration Form. The Customer’s Account is activated after the Customer confirms registration in accordance with the instructions provided in the message sent by the Service Provider to the electronic mail address specified by the Customer during the registration. The agreement for the provision of the service which involves maintaining the Account on the Website is concluded for an indefinite period and it is terminated when the Customer submits a request to remove their Account.
 3. The Customer may have only one Account on the Website.
 4. The Service Provider, via the Website, allows to make a purchase of any selected Product or Goods, which will be carried out on Business Days, and its delivery within the time indicated in the Order.
 5. The Customer may obtain commercial information from the Service Provider in the form of messages sent to the electronic mail address the Customer provided (the Newsletter service). For that purpose it is necessary to provide a correct electronic mail address or activate an appropriate field in the Registration Form or in the Order form. The Customer may withdraw their consent for sending commercial information at any time. The agreement for the provision of the Newsletter service is concluded for an indefinite period and terminates when the Customer submits a request to remove their email address from the Newsletter subscription or if they unsubscribe with the link included in the body of the message sent as part of the Newsletter Service.
 6. The Customer may post on the Website their individual and subjective opinions relating, among others, to the Product or Goods or the transaction. By posting such opinions, the Customer declares that they have all the rights pertaining to such content, and in particular proprietary copyrights, related rights and industrial property rights. The agreement for the provision of the service which involves posting opinions about the Products or Goods on the Website is concluded for a definite period and terminates as soon as the opinion is added.
 7. Opinions should be formulated in a clear and comprehensible manner, and in addition they may not infringe any applicable laws, including the rights of third parties – in particular they may not be defamatory, infringe personality rights or constitute an act of unfair competition. The posted opinions are published on the Website’s pages.
 8. By posting their opinions, the Customer agrees to the use of such an opinion and its publishing by the Service Provider, free of charge, and also to the compilations of the works within the meaning of the Act on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 No. 24 Item 83).
 9. The Service Provider has the right to organise occasional competitions and promotions, the terms of which will be provided on the Website’s pages. Promotions on the Website do not combine, unless the Terms and Conditions for a specific promotion provide otherwise. In the case of selection of points in a loyalty scheme, the Customer may not use the 5% discount (“Table for two”).
 10. In the event of the Customer’s breach of the provisions of these Terms and Conditions, the Service Provider, upon an ineffective request to discontinue or cure of the breach within an indicated reasonable period, may terminate the agreement for the provision of the Services upon 14-days’ notice.

 

§4 Purchase of the Product or Goods

 1. Information about the Products or Goods provided on the Website’s pages, in particular their descriptions, technical and utility parameters and prices constitute an invitation to the conclusion of the Agreement within the meaning of Article 71 of the Civil Code.
 2. The Service Provider allows the Customer to place an Order for the preparation and delivery of the Product for the subscription period in accordance with the Order.
 3. To place the Order, an active email account is required.
 4. The Service Provider enables ordering:
  1. by telephone at +48 734 461 099 Monday to Friday from 6:00 to 22:00, on Saturdays from 8:00 to 14:00 and on Sunday from 10:00 to 14:00,
  2. by electronic mail at kontakt@maczfit.pl 7 days a week, 24 hours a day,
  3. through the Order form available on the Website 7 days a week, 24 hours a day,
 5. To place the Order, the Customer indicates the Product offered by the Service Provider on the Website, specifying the type of the dietary programme, the calorific value of the meals included in the Product and the time for which the Product will be delivered (the Subscription Period) or indicates the Goods offered by the Service Provider on the Website. In addition to the above data, the Customer also provides the details necessary for the execution of the Order, including personal details and the address for delivery.
 6. In the case of the Order placed via the Order form available on the Website, the Order is placed with the Service Provider by the Customer electronically and constitutes an offer for the conclusion of the Agreement for the Products or Goods which are the subject of the Order. The offer submitted electronically is binding for the Customer if the Service Provider sends, to the electronic mail address provided by the Customer, a confirmation of acceptance of the Order, which constitutes the Service Provider’s declaration of acceptance of the Customer’s offer, and the Agreement is concluded as soon as the Customer receives it.
 7. When selecting the Products to order, the Customer should choose those that do not affect their health conditions in respect of their diet, including food allergies and other diseases or conditions which require the elimination or limitation of consumption of specific products.
 8. For Orders placed by telephone or by an electronic mail, the Customer should:
  1. specify, by telephone or in the text of the electronic mail addressed to the Service Provider, the name of the Product or Goods from among the Goods or Products on the Website, along with their quantity, and for the Subscription Period Product,
  2. indicate the delivery method and payment method from the delivery methods and payment methods provided on the Website’s page
  3. provide the data required for the execution of the Order, and in particular: name and surname, place of residence and email address.
 9. The information about the Order referred to in the section above is provided by the Service Provider in each individual case by electronic mail along with the information that the conclusion of the Agreement by the Customer entails an obligation to pay for the ordered Product or Goods. At that moment, the Agreement is concluded, and for the Customer being a Consumer, the Service Provider – in each individual case after the Order is placed by telephone or email – sends to the Customer a confirmation of the conditions of the submitted Order. The Agreement is concluded as soon as the Customer being a Consumer sends (in response to the confirmation of the Order conditions sent by the Service Provider) an electronic mail to the electronic mail address of the Service Provider, where the Customer: accepts the content of the sent Order and expresses consent for its execution, and also accepts the Terms and Conditions, whereas in the case of the Order which includes Goods they confirm that they are familiar with the notification on withdraw from the Agreement).
 10. The Agreement is concluded in English and its content complies with the Terms and Conditions.
 11. At the request of the Customer, along with the Product or Goods, the Service Provider delivers a VAT invoice for the supplied Products or Goods.
 12. The Customer may Order a maximum of three Products a sample. Subsequent Orders will be treated as Orders placed for the Product at a regular price corresponding to the price of the Product in the shortest subscription period. In this case, the Service Provider will contact the Customer in order to confirm the Order for the Product at a regular price.
 13. For the Order of a voucher (selection of the amount for the voucher, payment for the order), the Customer will receive a voucher code electronically. They may use it on the Website. After selecting the Product, the voucher code should be entered. Any unused amount remains at the Customer’s account to use on subsequent Orders as long as the voucher is valid. Vouchers may not be converted to cash. Vouchers may not be used for the purchase of Goods.
 14. The voucher code is sent electronically. The letter with the paper version of the voucher will be sent by registered priority mail within 7 Business Days, if the Customer selects this option.

 

§5 Time of execution of the order and the delivery of the Product

 1. Orders placed on Business Days by 14:00 will be executed on the next Business Days following the date of the Order. Orders placed on Business Days after 14:00 and on other days will be executed on the second Business Days following the date of the Order. The placed Orders are executed after the payment is made by 14:00, on Saturdays by 11:00 (transfer made by the clearing agent cooperating with the Service Provider or sending a payment confirmation electronically to the email address of the Customer Service: kontakt@maczfit.pl).
 2. The time 14:00 in the section above is an unquestionable and non-extendible deadline, without prejudice to the case referred to in section 2a below.
  –  in the case of the Customers who Order the Products with the place of delivery only at the territory of Warsaw or in places specified in appendix No. 3 to these Terms and Conditions, the Customer – as far as the selected Product is available – may place the Order between 15.00 and 18.00. The Orders referred to in the preceding sentence, placed on Business Days, will be executed on the next Business Day. The Service Provider will inform the Customer about the possibility to place the Order referred to in the preceding sentence, and also about the availability of a selected Product, in the form of a notification displayed on the Website, after logging in to the Customer’s Account.
  – The Orders referred to in section 2a are executed only provided that the payment for the Order is made by 18:00 on the same Business Day (transfer made by the clearing agent cooperating with the Service Provider or sending a payment confirmation electronically to the email address of the Customer Service: kontakt@maczfit.pl).
  – The Orders referred to in section 2a may only be submitted by telephone at: +48 734 461 099.
 3. The Customer may not change the delivery address after 13:00, and if the address is changed after 13:00, the Service Provider will deliver the Product to the address specified earlier (address provided before 13:00). The Service Provider informs that it is possible to change the address on Sundays as well, provided that the time for such a change specified in the preceding sentence is observed.
 4. For Saturdays and Sundays, the Product is delivered for two days. It is possible to Order the Product only on Saturdays. On Sundays, there are no deliveries.
 5. The delivery is carried out by the Service Provider or its subcontractors.
 6. The possibility of the delivery at the address indicated by the Customer at the time of the Order is confirmed by the Service Provider when the Order is accepted for execution. The Customer is always informed if the delivery at the specified address is not possible.
 7. The Service Provider, at the Website’s pages, in the description of the Product, informs the Customer about time intervals for the delivery. On a Business Day, the Product may be delivered from 2:00 to 10:00. The Customer may provide a preferred time interval for the delivery of the Product.
 8. The Product is delivered, as far as possible, within the time interval preferred by the Customer, but not later than by 10:00.
 9. The costs of delivery of the Product at the area of the cities specified on the website of the Service Provider is included in the price of the Product specified in the “Price List” available on the Website’s page, with the exclusion as described in the next sentence. If the region specified by the Service Provider and indicated on the map available at pl/#jak-dzialamy is divided by the Service Provider into zones, the cost of delivery is included in the price of the Product in the case of the delivery at the area within the Zone One, and for the deliveries to the locations in the Zone Two, the following sentence applies. For the Order with the delivery outside the area where the price of the Product is included, the costs of delivery will be agreed with the Customer individually.
 10. The Service Provider may agree with the Customer on the new date for the execution of the Order, if the execution of the Order within the original time is not possible for the reasons which are not attributable to the Service Provider and which cannot be removed, about which the Customer will be notified immediately.
 11. The Service Provider delivers the ordered Products to the address indicated in the Order and documents such a delivery with a photo.
 12. If the Customer not being a Consumer fails to collect the delivered Product as a result of the absence of the person authorised to collect or any other circumstance/circumstances not notified by 13:00 on the day preceding the delivery or as a result of wrong address details for the delivery, the Product will be considered effectively delivered. In this case, the Customer not being a Consumer is not entitled to claim refund for the Product in its part which corresponds to a specific day or to lodge any other claims related to the fact that they did not receive the Product.
 13. In the case of circumstances which are not attributable to and occurred through no fault of the Service Provider (e.g., weather conditions, decisions of government services etc.), which hinder or prevent the delivery, the Service Provider is not liable for the failure to deliver the Products to the Customer not being a Consumer, and such a Customer is not entitled to lodge a complaint, to receive compensation or damages.
 14. If the Customer resigns from the Order of the Product for the remaining Subscription Period, the Customer is entitled to the refund in respect of the unused Subscription Period calculated from the date of effective delivery of the Customer’s resignation to the Service Provider.
 15. If within the Subscription Period the Product is replaced with the Product of a higher value, the Customer is obliged to make a payment by 13:00 of the day preceding the delivery.
 16. The Customer has the right to withhold the deliveries within the Subscription Period after a prior notification by telephone or by email to the Service Provider. The instruction to withhold the deliveries should be submitted one Business Day in advance, provided that it is submitted by 11.00. The Subscription Period will be extended by the number of days when the deliveries were withheld.

 

§6 Time of execution of the order and the delivery of the Goods

 1. The delivery of the Goods is limited to the territory of the Republic of Poland and it is carried out to the address indicated by the Customer when placing the Order.
 2. The delivery is carried out by a carrier company. The delivery costs will be provided to the Customer in each individual case on the Website.
 3. On the Website, the Service Provider informs the Customer about the charge for the delivery of the Goods and about the time of execution of the Order. For the order of the Goods along with the Product, the Goods will be delivered together with the Product.

 

§7 Payment methods

 1. The Products’ or Goods’ prices are provided in PLN and cover all the components, including the VAT, customs duties and other charges.
 2. The Service Provider accepts the following payment methods:
  1. a traditional transfer to the Service Provider’s bank account indicated by the Service Provider at the acceptance of the Order for execution,
  2. an electronic payment.
 3. If the Service Provider does not receive the Customer’s payment, the Service Provider may contact the Customer by email to remind them about the payment. Failure to make the payment within 3 days from placing the Order, and then within the additional 3 days, means that the Order placed by the Customer will not be accepted.

 

§8 Withdrawal from the Agreement for the electronically supplied services

 1. In the case of agreements for electronically supplied services which are continuous and for an indefinite period (e.g. the Account or Newsletter Services), the Customer has the right to withdraw from the agreement.
 2. Withdrawal from the agreement referred to in section 1 may be made at any time and without giving any reason. To this effect, a notice of withdrawal should be submitted with the Service Provider.
 3. The notice referred to in section 2 may be submitted by the Customer on the form attached as appendix 1 to these Terms and Conditions.

 

§9 Withdrawal from the Selling Agreement for the Product or Goods

 1. The Service Provider informs that under Article 38(4) and (12) of the Act of 30 May 2014 on the rights of consumers, the Customer being a Consumer does not have the right to withdraw from the agreement referred to in Article 27 of that Act.
 2. For the Order of the Goods, the provisions regarding the right to withdraw from the agreement indicated below apply.
 3. The Customer being a Consumer may withdraw from the Agreement for convenience by submitting a relevant notice within 14 days. This period will be deemed to have been observed if the notice of withdrawal is sent before its lapse.
 4. The Customer may formulate the notice by themselves or use the form of the notice of withdrawal attached as Appendix 2 to the Terms and Conditions.
 5. The 14-days’ period runs from the day then the Goods are delivered.
 6. After receipt of the Consumer’s notice of withdrawal from the Agreement, the Service Provider will send a confirmation of receipt of the notice of withdrawal from the Agreement to the User’s email address.
 7. In the case of withdrawal from the Agreement concluded at a distance, the Agreement will be deemed not concluded. What the parties provided is returned in an unaltered state, unless the alteration is necessary in order to determine the nature, features and functionality of the Goods. The Goods should be returned immediately, not later than within 14 days. The purchased Goods should be returned to the address of the Service Provider.
 8. The Service Provider will immediately, but not later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer’s notice of withdrawal, return to the Consumer all their payments, including the cost of delivery of the Goods. The Service Provider refunds the payment with the same payment method as the Consumer used, unless the Consumer agrees to a different refund method, whereas such a refund will not entail any costs for the Consumer. The Service Provider may withhold the refund of the payments received from the Customer until they receive the relevant item back or until the Customer delivers the proof of its return, whichever occurs first, unless the Service Provider offered to collect the item from the Customer.
 9. If the delivery method chosen by the Consumer is other than the cheapest regular method offered by the Service Provider, the Service Provider will not be obliged to refund the additional costs incurred by the Consumer.
 10. The Consumer will only cover the direct cost of return of the Goods, unless the Service Provider agrees to cover such a cost.

 

§10 Statutory warranty for defects

 1. The Service Provider undertakes to deliver the Goods or Product free of defects.
 2. The Service Provider is liable to the Customer being a Consumer, under the statutory warranty for defects in accordance with the principles specified in Article 556 – 576 of the Civil Code. For the Customers not being Consumers, the statutory warranty is excluded.
 3. Any complaints arising from the breach of the rights of the Customer guaranteed by law should be addressed to the registered office of the Service Provider, i.e. Warsaw 02-958, 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, or to the following email address: kontakt@maczfit.pl
 4. For the purposes of consideration of the complaint, the Customer should send or deliver the Goods or Product subject to the complaint, along with the proof of purchase, if possible. The Goods or Product must be delivered or sent to the address indicated in section 3.
 5. The Service Provider undertakes to consider each complaint within 14 days.
 6. If any deficiencies are found in the complaint, the Service Provider will request the Customer to supplement it as necessary without delay, not later however than within 7 days from the date of receipt of the request by the Customer.
 7. In the event of the Service Provider’s non-performance or improper performance of the Services supplied electronically via the Website, the Customer has the right to lodge a complaint electronically to kontakt@maczfit.plor in writing to the address: Warszawa 02-958, 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street.
 8. In the complaint, the Customer should provide their name and surname, address for correspondence, type and description of the problem.
 9. The Service Provider undertakes to consider each complaint related to the electronically supplied Services on the Website within 30 days, and if this is not possible, to inform the Customer within that period about the time when the complaint will be considered. If any deficiencies are found in the complaint, the Service Provider will request the Customer to supplement it as necessary within 7 days from the date of receipt of the request by the Customer.

 

§11 Extrajudicial means to settle complaints and pursue claims 

The Customer being a Consumer has, among others, the following possibilities to use extrajudicial means to settle complaints and pursue claims:

 1. they have the right to submit a request with the amicable consumer court which operates at the Trade Inspection to settle a dispute arising from the concluded Agreement;
 2. they have the right to submit a request with the Voivodeship Inspector of the Trade Inspection to initiate mediation procedure on the amicable settlement of the dispute between the Customer and the Service Provider;
 3. they may obtain free assistance on the settlement of the dispute between the Customer and the Service Provider, using also the free assistance of the county (municipal) consumer ombudsman or social organisation whose statutory tasks include protection of Consumers (among others, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Federacja Konsumentów provides advice at the hotline number 800 007 707, whereas Stowarzyszenie Konsumentów Polskich may be reached at porady@dlakonsumentow.pl;
 4. they may submit their complaint via the EU web platform ODR, available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§12 Final provisions

 1. The personal data provided by Customers are collected and processed by the Service Provider in accordance with the applicable provisions of law and in accordance with the Privacy Policy.
 2. Any rights pertaining to the Website, including property copyright, intellectual property rights to its name, internet domain, website of the Website, and also to the forms, logotypes, belong to the Service Provider, and they may be used solely in the manner specified and compatible with the Terms and Conditions.
 3. Any disputes arising between the Service Provider and the Customer being a Consumer will be referred for settlement by competent courts in accordance with the stipulations of the relevant provisions of the Code of Civil Procedure.
 4. Any disputes arising between the Service Provider and the Customer being an Entrepreneur will be referred for settlement by a competent court of proper jurisdiction for the registered office of the Service Provider.
 5. The matters not provided for in these Terms and Conditions are governed by the provisions of the Civil Code, the provisions of the Electronically Supplied Services Act, the provisions of the Consumer Rights Act and other relevant provisions of the Polish law.
 6. Any changes to these Terms and Conditions will be notified to every Customer by publication of the information on the home page of the Website specifying the time of their entry into force. The Customer having an Account with an account will additionally receive a notification about the changes along with their list to the electronic mail address they have provided. The effective date for any changes shall not be less than 14 days from the date of their announcement. If the Customer who has a Customer Account does not accept the new text of the Terms and Conditions, he shall be obliged to notify the Service Provider about that fact within 14 days from the date of notification regarding the changes in the Terms and Conditions. Notification to the Service Provider about not accepting the new text of the Terms and Conditions results in the termination of the Agreement and deletion of the Account.
 7. The Terms and Conditions enter into force on 27 June 2018.

 

 

 


Terms and Conditions of the Online Store www.maczfit.pl – operative from December 17th 2018, by Maczfit Sp. z o.o. with registered offices in Warsaw. These Terms and Conditions are valid from June 26th, 2018.  

 

The website available at https://www.maczfit.pl (hereinafter referred to as the “Website”) is operated by the company under the business name MACZFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, 02-958, at 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, entered into the Register of Entrepreneurs under the number KRS 0000501667, Tax Identification Number (NIP) 9512377853, National Official Business Register number (REGON) 147144966, telephone: +48 734 461 099, electronic mail: kontakt@maczfit.pl.

These Terms and Conditions specify the types and scope of supplying the Services electronically via the Website, principles of concluding agreements through the Website, principles for the performance of these agreements, rights and obligations of the Customer and the Service Provider, and also the procedure of withdrawal from the agreement and the procedure of handling complaints.

§1 Definitions

 1. Website – a website available at https://www.maczfit.pl.
 2. Service Provider – MACZFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, 02-958, at 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, entered into the Register of Entrepreneurs under KRS 0000501667, Tax Identification Number (NIP) 9512377853, National Official Business Register number (REGON) 147144966.
 3. Product – the service which involves the preparation and delivery of meals – dietary programs indicated in detail on the Website, performed by the Service Provider in accordance with the conditions specified in these Terms and Conditions and on the page of the Product.
 4. Customer – a natural person with legal capacity, a natural person conducting business activity, a legal person or organisational unit not being a legal person, vested with legal capacity by specific provisions, which places the Order within the Website or uses other Services available in the Website.
 5. Consumer – a natural person who engages with the Service Provider in a legal transaction not related directly with their business or professional activity.
 6. Entrepreneur – the Customer who is an entrepreneur within the meaning of Article 43(1) of the Civil Code.
 7. Service – electronic services provided the Service Provider via the Website.
 8. Agreement – an agreement concluded at a distance between the Customer and the Service Provider through the Website, the subject of which is the Customer’s placing an order for the Product or Goods.
 9. Customer’s Account – a set of information about the Customer (including the address details of the Customer and the history of their orders) within the ICT system of the Service Provider.
 10. Subscription Period – the period of time during which the Service Provider carries out the delivery of the Product for the Customer.
 11. Order – the Customer’s declaration of will leading directly to the conclusion of the Agreement, specifying in particular the type and quantity of the Services or Goods.
 12. Registration Form – a form available on the Website which allows to create the customer’s Account.
 13. Business Day – one of the days from Monday to Friday excluding public holidays.
 14. Goods– any goods presented on the Website which are not a Product within the meaning of these Terms and Conditions.
 15. Consumer Rights Act – the Act of 30 May 2014 on the rights of consumers (Journal of Laws 2014, No. 827).
 16. Civil Code – the Act of 23 April 1964 (Journal of Laws No. 16, Item 93, as amended)
 17. Terms and Conditions – this document.

 

§2 General provisions

 1. The Service Provider undertakes to provide the Services for the benefit of the Customer within the scope and in accordance with the conditions specified in the Terms and Conditions.
 2. The Service Provider may be contacted by:
  1. email: kontakt@maczfit.pl
  2. telephone: 734 461 099
 3. These Terms and Conditions are permanently available on the website www.maczfit.pl, which allows to acquire them, display and fix their content by printing it or saving to a data carrier at any time.
 4. The Service Provider hereby informs that using electronically supplied Services may be connected with a risk for any Internet user which involves the possibility that malicious software may be introduced to the Customer’s ICT system and that their data may be acquired and modified by unauthorised persons. In order to avoid the risk of such events the aforementioned Customer should apply appropriate technical measures which minimise their occurrence, in particular antivirus software and a firewall.
 5. The Website may be used provided that the ICT system used by the Customer meets the following minimum technical requirements:
  1. a computer or mobile device with access to the Internet,
  2. access to electronic mail,
  3. an web browser: Internet Explorer version 11 or later, Firefox version 28.0 or later, Chrome version 32 or later, Opera version 12.17 or later, Safari version 1.1. or later,
  4. Cookies and Javascript enabled in the web browser.
 6. The use of the Website means any operation of the Customer which leads to their becoming familiar with the content presented on the Website.
 7. The Customer is obliged in particular:
  1. not to provide and transfer any unlawful content,
  2. to use the Website in a manner which will not disrupt its functioning, in particular by the use of specific software or hardware,
  3. to use any content presented on the Website only for their own personal use,
  4. to use the Website in a manner consistent with the provisions of the law applicable at the territory of the Republic of Poland, with the provisions of the Terms and Conditions, and also with the general rules for the use of the Internet.

 

§3 The Services and general conditions for the performance of the services

 1. Via the Website, the Service Provider allows to use the Services free of charge provided by the Service Provider 24 hours a day, 7 days a week.
 2. The Service which involves maintaining an Account on the Website shall be available upon registration. Registration is made by filling and accepting the Registration Form. The Customer’s Account is activated after the Customer confirms registration in accordance with the instructions provided in the message sent by the Service Provider to the electronic mail address specified by the Customer during the registration. The agreement for the provision of the service which involves maintaining the Account on the Website is concluded for an indefinite period and it is terminated when the Customer submits a request to remove their Account.
 3. The Customer may have only one Account on the Website.
 4. The Service Provider, via the Website, allows to make a purchase of any selected Product or Goods, which will be carried out on Business Days, and its delivery within the time indicated in the Order.
 5. The Customer may obtain commercial information from the Service Provider in the form of messages sent to the electronic mail address the Customer provided (the Newsletter service). For that purpose it is necessary to provide a correct electronic mail address or activate an appropriate field in the Registration Form or in the Order form. The Customer may withdraw their consent for sending commercial information at any time. The agreement for the provision of the Newsletter service is concluded for an indefinite period and terminates when the Customer submits a request to remove their email address from the Newsletter subscription or if they unsubscribe with the link included in the body of the message sent as part of the Newsletter Service.
 6. The Customer may post on the Website their individual and subjective opinions relating, among others, to the Product or Goods or the transaction. By posting such opinions, the Customer declares that they have all the rights pertaining to such content, and in particular proprietary copyrights, related rights and industrial property rights. The agreement for the provision of the service which involves posting opinions about the Products or Goods on the Website is concluded for a definite period and terminates as soon as the opinion is added.
 7. Opinions should be formulated in a clear and comprehensible manner, and in addition they may not infringe any applicable laws, including the rights of third parties – in particular they may not be defamatory, infringe personality rights or constitute an act of unfair competition. The posted opinions are published on the Website’s pages.
 8. By posting their opinions, the Customer agrees to the use of such an opinion and its publishing by the Service Provider, free of charge, and also to the compilations of the works within the meaning of the Act on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 No. 24 Item 83).
 9. The Service Provider has the right to organise occasional competitions and promotions, the terms of which will be provided on the Website’s pages. Promotions on the Website do not combine, unless the Terms and Conditions for a specific promotion provide otherwise. In the case of selection of points in a loyalty scheme, the Customer may not use the 5% discount (“Table for two”).
 10. In the event of the Customer’s breach of the provisions of these Terms and Conditions, the Service Provider, upon an ineffective request to discontinue or cure of the breach within an indicated reasonable period, may terminate the agreement for the provision of the Services upon 14-days’ notice.

 

§4 Purchase of the Product or Goods

 1. Information about the Products or Goods provided on the Website’s pages, in particular their descriptions, technical and utility parameters and prices constitute an invitation to the conclusion of the Agreement within the meaning of Article 71 of the Civil Code.
 2. The Service Provider allows the Customer to place an Order for the preparation and delivery of the Product for the subscription period in accordance with the Order.
 3. To place the Order, an active email account is required.
 4. The Service Provider enables ordering:
  1. by telephone at +48 734 461 099 Monday to Friday from 6:00 to 22:00, on Saturdays from 8:00 to 14:00 and on Sunday from 10:00 to 14:00,
  2. by electronic mail at kontakt@maczfit.pl 7 days a week, 24 hours a day,
  3. through the Order form available on the Website 7 days a week, 24 hours a day,
 5. To place the Order, the Customer indicates the Product offered by the Service Provider on the Website, specifying the type of the dietary programme, the calorific value of the meals included in the Product and the time for which the Product will be delivered (the Subscription Period) or indicates the Goods offered by the Service Provider on the Website. In addition to the above data, the Customer also provides the details necessary for the execution of the Order, including personal details and the address for delivery.
 6. In the case of the Order placed via the Order form available on the Website, the Order is placed with the Service Provider by the Customer electronically and constitutes an offer for the conclusion of the Agreement for the Products or Goods which are the subject of the Order. The offer submitted electronically is binding for the Customer if the Service Provider sends, to the electronic mail address provided by the Customer, a confirmation of acceptance of the Order, which constitutes the Service Provider’s declaration of acceptance of the Customer’s offer, and the Agreement is concluded as soon as the Customer receives it.
 7. When selecting the Products to order, the Customer should choose those that do not affect their health conditions in respect of their diet, including food allergies and other diseases or conditions which require the elimination or limitation of consumption of specific products.
 8. For Orders placed by telephone or by an electronic mail, the Customer should:
  1. specify, by telephone or in the text of the electronic mail addressed to the Service Provider, the name of the Product or Goods from among the Goods or Products on the Website, along with their quantity, and for the Subscription Period Product,
  2. indicate the delivery method and payment method from the delivery methods and payment methods provided on the Website’s page
  3. provide the data required for the execution of the Order, and in particular: name and surname, place of residence and email address.
 9. The information about the Order referred to in the section above is provided by the Service Provider in each individual case by electronic mail along with the information that the conclusion of the Agreement by the Customer entails an obligation to pay for the ordered Product or Goods. At that moment, the Agreement is concluded, and for the Customer being a Consumer, the Service Provider – in each individual case after the Order is placed by telephone or email – sends to the Customer a confirmation of the conditions of the submitted Order. The Agreement is concluded as soon as the Customer being a Consumer sends (in response to the confirmation of the Order conditions sent by the Service Provider) an electronic mail to the electronic mail address of the Service Provider, where the Customer: accepts the content of the sent Order and expresses consent for its execution, and also accepts the Terms and Conditions, whereas in the case of the Order which includes Goods they confirm that they are familiar with the notification on withdraw from the agreement).
 10. The Agreement is concluded in English and its content complies with the Terms and Conditions.
 11. At the request of the Customer, along with the Product or Goods, the Service Provider delivers a VAT invoice for the supplied Products or Goods.
 12. The Customer may Order a maximum of three Products a sample. Subsequent Orders will be treated as Orders placed for the Product at a regular price corresponding to the price of the Product in the shortest subscription period. In this case, the Service Provider will contact the Customer in order to confirm the Order for the Product at a regular price.
 13. For the Order of a voucher (selection of the amount for the voucher, payment for the order), the Customer will receive a voucher code electronically. They may use it on the Website. After selecting the Product, the voucher code should be entered. Any unused amount remains at the Customer’s account to use on subsequent Orders as long as the voucher is valid. Vouchers may not be converted to cash. Vouchers may not be used for the purchase of Goods.
 14. The voucher code is sent electronically. The letter with the paper version of the voucher will be sent by registered priority mail within 7 Business Days, if the Customer selects this option.

 

§5 Time of execution of the order and the delivery of the Product

 1. Orders placed on Business Days by 14:00 will be executed on the next Business Days following the date of the Order. Orders placed on Business Days after 14:00 and on other days will be executed on the second Business Days following the date of the Order. The placed Orders are executed after the payment is made by 14:00, on Saturdays by 11:00 (transfer made by the clearing agent cooperating with the Service Provider or sending a payment confirmation electronically to the email address of the Customer Service: kontakt@maczfit.pl).
 2. The time 14:00 in the section above is an unquestionable and non-extendible deadline, without prejudice to the case referred to in section 2a below.
  – 2a) in the case of the Customers who Order the Products with the place of delivery only at the territory of Warsaw or in places specified in appendix No. 3 to these Terms and Conditions, the Customer – as far as the selected Product is available – may place the Order between 15.00 and 18.00. The Orders referred to in the preceding sentence, placed on Business Days, will be executed on the next Business Day. The Service Provider will inform the Customer about the possibility to place the Order referred to in the preceding sentence, and also about the availability of a selected Product, in the form of a notification displayed on the Website, after logging in to the Customer’s Account.
  – 2b) The Orders referred to in section 2a are executed only provided that the payment for the Order is made by 18:00 on the same Business Day (transfer made by the clearing agent cooperating with the Service Provider or sending a payment confirmation electronically to the email address of the Customer Service: kontakt@maczfit.pl).
  – 2c) The Orders referred to in section 2a may only be submitted by telephone at: +48 734 461 099.
 3. The Customer may not change the delivery address after 13:00, and if the address is changed after 13:00, the Service Provider will deliver the Product to the address specified earlier (address provided before 13:00). The Service Provider informs that it is possible to change the address on Sundays as well, provided that the time for such a change specified in the preceding sentence is observed.
 4. For Saturdays and Sundays, the Product is delivered for two days. It is possible to Order the Product only on Saturdays. On Sundays, there are no deliveries.
 5. The delivery is carried out by the Service Provider or its subcontractors.
 6. The possibility of the delivery at the address indicated by the Customer at the time of the Order is confirmed by the Service Provider when the Order is accepted for execution. The Customer is always informed if the delivery at the specified address is not possible.
 7. The Service Provider, at the Website’s pages, in the description of the Product, informs the Customer about time intervals for the delivery. On a Business Day, the Product may be delivered from 2:00 to 10:00. The Customer may provide a preferred time interval for the delivery of the Product.
 8. The Product is delivered, as far as possible, within the time interval preferred by the Customer, but not later than by 10:00.
 9. The costs of delivery of the Product at the area of the cities specified on the website of the Service Provider is included in the price of the Product specified in the “Price List” available on the Website’s page, with the exclusion as described in the next sentence. If the region specified by the Service Provider and indicated on the map available at maczfit.pl/#jak-dzialamyis divided by the Service Provider into zones, the cost of delivery is included in the price of the Product in the case of the delivery at the area within the Zone One, and for the deliveries to the locations in the Zone Two, the following sentence applies. For the Order with the delivery outside the area where the price of the Product is included, the costs of delivery will be agreed with the Customer individually.
 10. The Service Provider may agree with the Customer on the new date for the execution of the Order, if the execution of the Order within the original time is not possible for the reasons which are not attributable to the Service Provider and which cannot be removed, about which the Customer will be notified immediately.
 11. The Service Provider delivers the ordered Products to the address indicated in the Order and documents such a delivery with a photo.
 12. If the Customer not being a Consumer fails to collect the delivered Product as a result of the absence of the person authorised to collect or any other circumstance/circumstances not notified by 13:00 on the day preceding the delivery or as a result of wrong address details for the delivery, the Product will be considered effectively delivered. In this case, the Customer not being a Consumer is not entitled to claim refund for the Product in its part which corresponds to a specific day or to lodge any other claims related to the fact that they did not receive the Product.
 13. In the case of circumstances which are not attributable to and occurred through no fault of the Service Provider (e.g., weather conditions, decisions of government services etc.), which hinder or prevent the delivery, the Service Provider is not liable for the failure to deliver the Products to the Customer not being a Consumer, and such a Customer is not entitled to lodge a complaint, to receive compensation or damages.
 14. If the Customer resigns from the Order of the Product for the remaining Subscription Period, the Customer is entitled to the refund in respect of the unused Subscription Period calculated from the date of effective delivery of the Customer’s resignation to the Service Provider.
 15. If within the Subscription Period the Product is replaced with the Product of a higher value, the Customer is obliged to make a payment by 13:00 of the day preceding the delivery.
 16. The Customer has the right to withhold the deliveries within the Subscription Period after a prior notification by telephone or by email to the Service Provider. The instruction to withhold the deliveries should be submitted one Business Day in advance, provided that it is submitted by 11.00. The Subscription Period will be extended by the number of days when the deliveries were withheld.

 

§6 Time of execution of the order and the delivery of the Goods

 1. The delivery of the Goods is limited to the territory of the Republic of Poland and it is carried out to the address indicated by the Customer when placing the Order.
 2. The delivery is carried out by a carrier company. The delivery costs will be provided to the Customer in each individual case on the Website.
 3. On the Website, the Service Provider informs the Customer about the charge for the delivery of the Goods and about the time of execution of the Order. For the order of the Goods along with the Product, the Goods will be delivered together with the Product.

 

 §7 Payment methods

 1. The Products’ or Goods’ prices are provided in PLN and cover all the components, including the VAT, customs duties and other charges.
 2. The Service Provider accepts the following payment methods:
  1. a traditional transfer to the Service Provider’s bank account indicated by the Service Provider at the acceptance of the Order for execution,
  2. an electronic payment.
 3. If the Service Provider does not receive the Customer’s payment, the Service Provider may contact the Customer by email to remind them about the payment. Failure to make the payment within 3 days from placing the Order, and then within the additional 3 days, means that the Order placed by the Customer will not be accepted.

 

§8 Withdrawal from the Agreement for the electronically supplied services

 1. In the case of agreements for electronically supplied services which are continuous and for an indefinite period (e.g. the Account or Newsletter Services), the Customer has the right to withdraw from the agreement.
 2. Withdrawal from the agreement referred to in section 1 may be made at any time and without giving any reason. To this effect, a notice of withdrawal should be submitted with the Service Provider.
 3. The notice referred to in section 2 may be submitted by the Customer on the form attached as appendix 1 to these Terms and Conditions.

 

§9 Withdrawal from the Selling Agreement for the Product or Goods

 1. The Service Provider informs that under Article 38(4) and (12) of the Act of 30 May 2014 on the rights of consumers, the Customer being a Consumer does not have the right to withdraw from the agreement referred to in Article 27 of that Act.
 2. For the Order of the Goods, the provisions regarding the right to withdraw from the agreement indicated below apply.
 3. The Customer being a Consumer may withdraw from the Agreement for convenience by submitting a relevant notice within 14 days. This period will be deemed to have been observed if the notice of withdrawal is sent before its lapse.
 4. The Customer may formulate the notice by themselves or use the form of the notice of withdrawal attached as Appendix 2 to the Terms and Conditions.
 5. The 14-days’ period runs from the day then the Goods are delivered.
 6. After receipt of the Consumer’s notice of withdrawal from the Agreement, the Service Provider will send a confirmation of receipt of the notice of withdrawal from the Agreement to the User’s email address.
 7. In the case of withdrawal from the Agreement concluded at a distance, the Agreement will be deemed not concluded. What the parties provided is returned in an unaltered state, unless the alteration is necessary in order to determine the nature, features and functionality of the Goods. The Goods should be returned immediately, not later than within 14 days. The purchased Goods should be returned to the address of the Service Provider.
 8. The Service Provider will immediately, but not later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer’s notice of withdrawal, return to the Consumer all their payments, including the cost of delivery of the Goods. The Service Provider refunds the payment with the same payment method as the Consumer used, unless the Consumer agrees to a different refund method, whereas such a refund will not entail any costs for the Consumer. The Service Provider may withhold the refund of the payments received from the Customer until they receive the relevant item back or until the Customer delivers the proof of its return, whichever occurs first, unless the Service Provider offered to collect the item from the Customer.
 9. If the delivery method chosen by the Consumer is other than the cheapest regular method offered by the Service Provider, the Service Provider will not be obliged to refund the additional costs incurred by the Consumer.
 10. The Consumer will only cover the direct cost of return of the Goods, unless the Service Provider agrees to cover such a cost.

 

§10 Statutory warranty for defects

 1. The Service Provider undertakes to deliver the Goods or Product free of defects.
 2. The Service Provider is liable to the Customer being a Consumer, under the statutory warranty for defects in accordance with the principles specified in Article 556 – 576 of the Civil Code. For the Customers not being Consumers, the statutory warranty is excluded.
 3. Any complaints arising from the breach of the rights of the Customer guaranteed by law should be addressed to the registered office of the Service Provider, i.e. Warsaw 02-958, 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street, or to the following email address: kontakt@maczfit.pl
 4. For the purposes of consideration of the complaint, the Customer should send or deliver the Goods or Product subject to the complaint, along with the proof of purchase, if possible. The Goods or Product must be delivered or sent to the address indicated in section 3.
 5. The Service Provider undertakes to consider each complaint within 14 days.
 6. If any deficiencies are found in the complaint, the Service Provider will request the Customer to supplement it as necessary without delay, not later however than within 7 days from the date of receipt of the request by the Customer.
 7. In the event of the Service Provider’s non-performance or improper performance of the Services supplied electronically via the Website, the Customer has the right to lodge a complaint electronically to kontakt@maczfit.pl or in writing to the address: Warszawa 02-958, 24G/2 Stanisława Kostki Potockiego Street.
 8. In the complaint, the Customer should provide their name and surname, address for correspondence, type and description of the problem.
 9. The Service Provider undertakes to consider each complaint related to the electronically supplied Services on the Website within 30 days, and if this is not possible, to inform the Customer within that period about the time when the complaint will be considered. If any deficiencies are found in the complaint, the Service Provider will request the Customer to supplement it as necessary within 7 days from the date of receipt of the request by the Customer.

 

§11 Extrajudicial means to settle complaints and pursue claims 

The Customer being a Consumer has, among others, the following possibilities to use extrajudicial means to settle complaints and pursue claims:

 1. they have the right to submit a request with the amicable consumer court which operates at the Trade Inspection to settle a dispute arising from the concluded Agreement;
 2. they have the right to submit a request with the Voivodeship Inspector of the Trade Inspection to initiate mediation procedure on the amicable settlement of the dispute between the Customer and the Service Provider;
 3. they may obtain free assistance on the settlement of the dispute between the Customer and the Service Provider, using also the free assistance of the county (municipal) consumer ombudsman or social organisation whose statutory tasks include protection of Consumers (among others, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Federacja Konsumentów provides advice at the hotline number 800 007 707, whereas Stowarzyszenie Konsumentów Polskich may be reached at porady@dlakonsumentow.pl;
 4. they may submit their complaint via the EU web platform ODR, available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§12 Final provisions

 1. The personal data provided by Customers are collected and processed by the Service Provider in accordance with the applicable provisions of law and in accordance with the Privacy Policy.
 2. Any rights pertaining to the Website, including property copyright, intellectual property rights to its name, internet domain, website of the Website, and also to the forms, logotypes, belong to the Service Provider, and they may be used solely in the manner specified and compatible with the Terms and Conditions.
 3. Any disputes arising between the Service Provider and the Customer being a Consumer will be referred for settlement by competent courts in accordance with the stipulations of the relevant provisions of the Code of Civil Procedure.
 4. Any disputes arising between the Service Provider and the Customer being an Entrepreneur will be referred for settlement by a competent court of proper jurisdiction for the registered office of the Service Provider.
 5. The matters not provided for in these Terms and Conditions are governed by the provisions of the Civil Code, the provisions of the Electronically Supplied Services Act, the provisions of the Consumer Rights Act and other relevant provisions of the Polish law.
 6. Any changes to these Terms and Conditions will be notified to every Customer by publication of the information on the home page of the Website specifying the time of their entry into force. The Customer having an Account with an account will additionally receive a notification about the changes along with their list to the electronic mail address they have provided. The effective date for any changes shall not be less than 14 days from the date of their announcement. If the Customer who has a Customer Account does not accept the new text of the Terms and Conditions, he shall be obliged to notify the Service Provider about that fact within 14 days from the date of notification regarding the changes in the Terms and Conditions. Notification to the Service Provider about not accepting the new text of the Terms and Conditions results in the termination of the Agreement and deletion of the Account.
 7. The Terms and Conditions enter into force on 27 June 2018.

 

 

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy

Polityka prywatności

The Rules and Regulations are valid till June 27th, 2018

Zapytaj dietetyka
Zapytaj dietetyka
_ X
Dzień dobry! W czym możemy pomóc?
Connecting...
Chat with the Maczfit Dietician from Monday - Friday from 10 to 18, on Saturday from 8 to 10, on Sunday from 10 to 14
Nasi operatorzy są zajęci, proszę spróbować później.
Welcome to Machfit! Please fill in the form below before the call.
:
:
Chat został zakończony