Ordnung des Internetservices Maczfit

Informacja o zmianach w Regulaminie www.maczfit.pl wchodzących w życie w dniu 21.10.19
Zmianie ulega §3 ust. 4, który otrzyma następujące brzmienie:
4.Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru,których realizacja oraz dostawa nastąpi w terminie wskazanym w Zamówieniu.
Zmianie ulega §4 ust. 3, który otrzyma następujące brzmienie:
3.Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta pocztyelektronicznej, a w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie posiadanie Konta klienta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.\
Zmianie ulega §4 ust. 5, który otrzyma następujące brzmienie:
5.Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
Zmianie ulega §4 ust. 11, który otrzyma następujące brzmienie:
11.Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT w wersji elektronicznej obejmujące Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie składania przez Klienta Zamówienia adres e-mail.
Zmianie ulega §4 ust. 12, który otrzyma następujące brzmienie:
12.Klient ma prawo Zamówienia maksymalnie trzech Produktów jako zestaw próbny.
Wykreśleniu ulega §4a;
Zmianie ulegają §5 ust. 2 do 17, które otrzymają następujące brzmienie:
2.Klient nie może zmienić adresu dostawy pogodzinie1 4.00 (w Dni robocze), a w pozostałe dni po godzinie 11.00. W przypadku, gdy adres zostanie zmieniony po godzinach wskazanych w zdaniu poprzednim, Usługodawca dostarczy Produkt pod zmieniony adres dopiero w następującym po tym Dniu roboczym lub sobocie, kolejnym Dniu roboczym.
3.W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość Zamówienia Produktu tylko na sobotę lub tylko na niedzielę. W niedziele dostawy nie są realizowane. Dostawy Zamówień wyłącznie na niedziele realizowane są w soboty poprzedzające niedzielę, której Zamówienie dotyczy. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dni nie będące Dniami roboczymi) oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.
4.Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jegozlecenie.
5.Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
6.Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym oraz w soboty odbywa się w godzinach od 2.00 do 10.00. Klient ma możliwość podania preferowanej najpóźniejszej godziny dostawy,do której preferowałby, żeby dostawa Produktu została zrealizowana. Klient posiadający Konto klienta, ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta, przy czym zmianata będzie uwzględniona dopiero od następującego pod tym dniu kolejnym Dniu roboczym.
7.Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później niż do godziny 10.00.
8.Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu. W przypadku, w którym dany region określony przez Usługodawcę, a wskazany na mapie dostępnej pod adresem pl/#jak-dzialamy został podzielony przez Usługodawcę na strefy, koszt dostawy wliczony jest w cenę Produktu w zakresie dostaw na terenie wchodzącym do Pierwszej strefy, a w odniesieniu do dostaw do miejscowości leżących na terenie objętym Drugą strefą stosuje się zdanie następne. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie każdorazowo wskazany lub podany Klientowi podczas składania Zamówienia.
9. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
10. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii.
11. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną, najpóźniej do godz. 14.00 w Dniu roboczych poprzedzającym dostawę lub do 11.00 w sobotę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
12. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy.
14. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty najpóźniej do godz. 14:00 w Dniu roboczym poprzedzającym Dzień roboczy w którym ma nastąpić dostawa lub do godziny 11.00 w sobotę – w przypadku dostawy na następujący po niej poniedziałek będący Dniem roboczym. Klient ma możliwość dokonania zmiany w drodze indywidulanego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – e-mailowo lub telefonicznie. Zmiana jest skutecznie dokona w przypadku dokonania płatności, o której mowa w pierwszym zdaniu.
15. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 14.00 w Dni robocze, a w soboty do godziny 11.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
16. Klient posiadający Konto klienta w Serwisie internetowym, może również dokonać wstrzymania dostawy, o której mowa w ust. 15 powyżej i z zachowaniem zasad tam wskazanym korzystając z funkcjonalności Konta, po zalogowaniu się do niego i kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie. Klient może również za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie dokonać wznowienia wstrzymanej dostawy, przy czym w przypadku wznowienia dostawy po godzinie 14.00 w Dni robocze, oraz po godzinie 11.00 w sobotę, dostawa zostanie wznowiona w kolejnym Dniu roboczym po Dniu roboczym lub sobocie następującym po dniu dokonania wznowienia.
17. Klient posiadający Konto klienta w Serwisie ma możliwość dokonania zmiany adresu dostawy Zamówionych Towarów za pomocą funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do swojego Konta. Zmiana ta może być dokonana w każdym czasie, przy czym w przypadku zmiany adresu dostawy w Dniu roboczym po godzinie 14.00 lub w sobotę po godzinie 11.00, Zamówienie będzie realizowane pod zmieniony adres dopiero od dnia następnego po najbliższym Dniu roboczym od dnia dokonania zmiany.
 • General

  Der Internetservice, verfügbar unter der Adresse https://www.maczfit.pl (nachstehend „ Internetservice ” genannt), wird durch Maczfit Foods Sp. z o.o., Iwonicka 37, 05-077 Warszawa geführt, die in das Unterne- hmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000752666 vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftliche Abteilung des Landesgerichtsregisters eingetra- gen ist, Steuernummer: 9512471196, statistische Unternehmernummer: 381565356, Telefon – Nr.: +48 734 461 099, E-Mail: kontakt@maczfit.pl. 

  Diese Regelungen definieren Art und Umfang der elektronisch über die Website erbrachten Dienstleistun- gen, die Bedingungen für den Abschluss von Verträgen über die Website, die Regeln für die Durchführung dieser Vereinbarungen, die Rechte und Pflichten des Kunden und des Dienstleisters sowie das Verfahren für den Rücktritt vom Vertrags- und Beschwerdeverfahren.

 • §1 Definitionen
  • 1. Internetservice /Service – Internetservice, verfügbar unter der Adresse https://www.maczfit.pl. 
  • 2. Dienstleister – Maczfit Foods Sp. z o.o., ul. Iwonicka 37, 05-077 Warszawa geführt, die in das Unterne- hmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000752666 vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftliche Abteilung des Landesgerichtsregisters eingetragen ist, Steuernummer: 9512471196, statistische Unternehmernummer: 381565356. 
  • 3. Produkt – Dienstleistung in Form von Zubereitung und Lieferung von Mahlzeiten – Diät-Programmen, die auf der Website vom Service detailliert angegeben sind und die vom Dienstleister zu den in diesen Bestim- mungen und auf der Produkt-Website festgelegten Bedingungen realisiert wird. 
  • 4. Kunde – eine natürliche Person, die voll rechtsfähig ist, eine natürliche Person, die ein Unternehmen führt, eine juristische Person oder eine Organisationseinheit, die keine juristische Person ist, deren spezifische Vor- schriften Rechtsfähigkeit geben, die im Rahmen des Internetservices bestellt oder andere auf der Website verfügbare Dienste nutzt. 
  • 5. Verbraucher– eine natürliche Person, die mit dem Dienstleister eine rechtliche Aktivität realisiert, die nicht unmittelbar mit ihrer geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang steht. 
  • 6. Unternehmer– Kunde, der im Sinne vom Art. 43[1] des Zivilgesetzbuches Unternehmer ist. 
  • 7. Dienstleistung – elektronische Dienste, geleistet durch den Dienstleister durch die Vermittlung vom Internetservice. 
  • 8. Vertrag – ein Fernabsatzvertrag, der zwischen dem Kunden und dem Dienstleister über den Internetservice abgeschlossen wird und dessen Gegenstand die Bestellung durch den Kunden des Produktes oder der Ware ist. 
  • 9. Kundenkonto– eine Sammlung von Informationen über den Kunden (einschließlich der Adressdaten des Kunden und des Verzeichnisses seiner Bestellungen), die sich im IT-System des Dienstleisters befinden. 
  • 10. Abonnementzeitraum– ein Zeitraum, während dessen der Dienstleister die Lieferung eines Produkts an den Kunden durchführt. 
  • 11. Bestellung – Willenserklärung des Kunden, die unmittelbar auf den Abschluss des Vertrages abzielt und insbesondere die Art und Anzahl der Produkte oder Waren angibt. 
  • 12. Registrierungsformular– ein im Service verfügbares Formular, das die Erstellung eines Kundenkontos ermöglicht. 
  • 13. Werktag– ein Tag von Montag bis Freitag, ausgeschlossen gesetzlicher Feiertagen. 
  • 14. Ware– alle Waren, die im Service präsentiert werden, die kein Produkt im Sinne dieser Bestimmungen sind . 
  • 15. Gesetz über Verbraucherrechte– Gesetz vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte (Gesetzblatt 2014, Nr. 827). 
  • 16. Zivilgesetzbuch – Gesetz vom 23. April 1964 ( Gesetzblatt Nr. 16, Pos.93 mit künftigen Änderungen ). 
  • 17. AGB –dieses Dokument.
 • §2 Allgemeine Bestimmungen
  • 1. Der Dienstleister verpflichtet sich, dem Kunden Leistungen im Umfang und zu den Bedingungen zu erbrin- gen, die in AGB festgelegt sind. 
  • 2. Der Kontakt mit dem Dienstleister erfolgt durch: - die Emailadresse: kontakt@maczfit.pl - die Telefonnummer: 734 461 099 
  • 3. Diese Bestimmungen sind auf der Website www.maczfit.pl ständig verfügbar, so dass sie jederzeit durch Druck oder Speicherung auf einem Träger erworben, reproduziert und aufgezeichnet werden können. 
  • 4. Der Dienstleister informiert, dass die Nutzung der elektronisch bereitgestellten Dienste eine Bedrohung für jeden Internetnutzer darstellen kann, die darin besteht, bösartige Software in das ICT-System des Kunden einzubringen und deren Daten von unbefugten Personen zu erhalten und zu ändern. Um das Risiko der oben genannten Gefahren zu vermeiden, sollte der Kunde geeignete technische Maßnahmen ergreifen, die ihr Auftreten minimieren, insbesondere Antivirenprogramme und eine Firewall. 
  • 5. Die Nutzung vom Internetservice ist möglich, sofern das vom Kunden verwendete IT-System die folgenden technischen Mindestanforderungen erfüllt: - ein Computer oder ein mobiles Gerät mit Zugang zum Internet, - Zugang zu elektronischer Post, - Internetbrowser Internet Explorer Version 11 oder neuer, Firefox Version 28.0 oder neuer, Chrome Version 32 oder neuer, Opera Version 12.17 oder neuer, Safari Version 1.1. oder neuer, - Aktivieren von Cookies und Javascript im Browser. 
  • 6. Nutzung vom Internetservice bedeutet jegliche Aktivität des Kunden, die dazu führt, dass sich der Kunde mit den im Service enthaltenen Inhalten vertraut macht. 
  • 7. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, - ungesetzliche Inhalte nicht zu liefern und nicht zu übertragen, - den Internetservice auf eine Art und Weise zu nutzen, die seine Funktion nicht beeinträchtigt, ins- besondere durch die Verwendung bestimmter Software oder Geräte, - Nutzung aller im Service veröffentlichten Inhalte nur für den persönlichen Gebrauch, - den Service in Übereinstimmung mit den auf dem Gebiet der Republik Polen geltenden Gesetzen, den Bestimmungen der Geschäftsordnung sowie den allgemeinen Grundsätzen der Internetnutzung zu benutzen.
 • §3 Dienstleistungen und allgemeine Geschäftsbedingungen
  • 1. Der Dienstleister gestattet durch die Servicevermittlung die Nutzung kostenloser Dienste, die vom Dienstle- ister 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung gestellt werden. 
  • 2. Die Dienstleistung zur Führung eines Kontos im Service ist nach der Registrierung verfügbar. Die Regi- strierung erfolgt durch Ausfüllen und Akzeptieren des Anmeldeformulars. Die Aktivierung des Kundenkontos erfolgt, nachdem der Kunde die Registrierung gemäß den Anweisungen bestätigt hat, die in der Nachricht enthalten sind, die vom Dienstleister an die E-Mail-Adresse gesendet wird, die der Kunde bei der Registrie- rung angegeben hat. Der Vertrag über die Erbringung einer Dienstleistung, die darin besteht, ein Konto im Service zu unterhalten, wird auf unbestimmte Zeitdauer abgeschlossen und endet, wenn der Kunde eine Anfrage zur Löschung des Kontos sendet. 
  • 3. Der Kunde darf nur ein Konto im Service besitzen. 
  • 4. Der Dienstleister ermöglicht durch die Servicevermittlung den Kauf eines ausgewählten Produkts oder einer Ware, der in den Werktagen ausgeführt wird, und deren Lieferung innerhalb der in der Bestellung an- gegebenen Frist. 
  • 5. Der Kunde kann kommerzielle Informationen vom Dienstleister in Form von Nachrichten erhalten, die an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden (Newsletter-Dienstleistung). Dazu soll man eine gültige E-Mail-Adresse angeben oder das entsprechende Feld im Anmeldeformular oder Bestellfor- mular aktivieren. Der Kunde kann jederzeit die Einwilligung zur Übertragung kommerzieller Informationen widerrufen. Der Newsletter-Servicevertrag wird auf unbestimmte Zeitdauer abgeschlossen und endet, wenn der Kunde eine Anfrage zum Entfernen seiner E-Mail-Adresse aus dem Newsletter-Abonnement oder zum Abbestellen über einen Link in der als Teil des Newsletter-Service versandten Nachricht sendet. 
  • 6. Der Kunde hat die Möglichkeit, individuelle und subjektive Aussagen zu machen, u.a. zu dem Produkt oder den Waren oder dem Verlauf der Transaktion. Mit den Aussagen erklärt der Kunde, dass er alle Rechte an diesen Inhalten, insbesondere Urheberrechten, verwandten Schutzrechten und gewerblichen Schutzrechten besitzt. Der Vertrag über die Leistung des Dienstes, der darin besteht, Meinungen über Produkte oder Waren im Service zu veröffentlichen, wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und endet mit dem Hinzu- fügen der Meinung. 
  • 7. Die Aussagen sollten in transparenter und verständlicher Weise formuliert werden und dürfen nicht gegen geltendes Recht, einschließlich der Rechte Dritter, verstoßen – insbesondere dürfen sie nicht diffamierend sein, persönliche Rechte verletzen oder einen unlauteren Wettbewerb darstellen. Die formulierten Aussagen werden auf den Websites vom Service veröffentlicht. 
  • 8. Mit dem Absenden der Aussage ist der Kunde damit einverstanden, diese Aussage durch den Dienstleister kostenlos zu nutzen und zu veröffentlichen, sowie zu bearbeiten im Sinne des Gesetzes über das Urheber- recht und verwandte Schutzrechte (Gesetzblatt Nr. 24, Punkt 83). 
  • 9. Der Dienstleister hat das Recht, gelegentliche Wettbewerbe und Promotionen zu veranstalten, deren Bedin- gungen auf den Webseiten vom Service immer zur Verfügung gestellt werden. Die Promotionen im Service unterliegen nicht der Zusammenführung, es sei denn, die Voraussetzungen einer bestimmten Werbeaktion geben etwas anderes vor. Wenn im Treueprogramm Punkte ausgewählt werden, kann der Kunde den Vorteil von 5% nicht nutzen (,,Table for two”). 
  • 10. Im Falle eines Verstoßes des Kunden gegen die AGB – Bestimmungen kann der Dienstleister nach dem unwirksamen Aufruf, Verstöße zu stoppen oder zu beseitigen, unter Angabe einer angemessenen Frist, den Vertrag für die Erbringung der Dienstleistungen mit einer Frist von 14 Tagen kündigen.
 • §4 Produkt – oder Wareneinkauf
  • 1. Die Informationen über die Produkte oder Waren, angegeben auf den Websites vom Service, insbesondere ihre Beschreibungen, technische und Nutzungsparameter und Preise, stellen eine Einladung zum Abschluss eines Vertrages im Sinne vom Art. 71 des Zivilgesetzbuches. 
  • 2. Der Dienstleister ermöglicht dem Kunden, eine Bestellung zur Vorbereitung und Lieferung des Produkts für den Abonnementzeitraum gemäß der Bestellung aufzugeben. 
  • 3. Die Voraussetzung für die Abgabe der Bestellung ist ein aktives E-Mail-Konto. 
  • 4. Der Dienstleister ermöglicht die Aufgabe der Bestellung: a) telefonisch unter +48 734 461 099 von Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr, samstags ab 8.00 bis 14.00 und am Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr, b) per E-Mail an die Adresse kontakt@maczfit.pl, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, c) über das Bestellformular im Service 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. 
  • 5. Um eine Bestellung aufzugeben, muss der Kunde das angebotene Produkt des Dienstleisters im Service nennen, unter Angabe der Art des Diätprogramms, des Kaloriengehalts der im Produkt enthaltenen Pro- dukte und der Dauer der Produktlieferung (Abonnementzeitraum) oder Angabe der im Service durch den Dienstleiter angebotenen Ware. Zusätzlich zu den oben genannten Daten stellt der Kunde auch die Daten zur Verfügung, die zur Ausführung der Bestellung erforderlich sind, einschließlich personenbezogener Daten und Lieferadresse. 
  • 6. Im Falle der Bestellaufgabe über das Bestellformular, das im Service verfügbar ist, wird die Bestellung vom Kunden in elektronischer Form an den Dienstleister übermittelt und stellt ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages von Produkten oder Waren dar, die Gegenstand der Bestellung sind. Das Angebot in elektronischer Form verbindet den Kunden, wenn der Dienstleister an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigung der Annahme zur Realisierung der Bestellung sendet, die eine Erklärung des Dienstleisters über die Annahme des Angebots des Kunden bestimmt und mit dem Moment ihres Erhalts durch den Kunden der Vertrag abgeschlossen wird. 
  • 7. Mit der Wahl der Produkte sollte der Kunde solche Mittel wählen, die seine Gesundheitsprobleme nicht beeinflussen, in Bezug auf seine Diät, einschließlich Nahrungsmittelallergien und anderer Krankheiten oder Unpässlichkeiten, die die Beseitigung oder die Beschränkung des Verbrauchens bestimmter Produkte erfor- dern. 
  • 8. Im Falle einer Bestellung per Telefon oder durch Senden einer elektronischen Nachricht sollte der Kunde: a) im Inhalt einer E-Mail, die an den Dienstleister adressiert ist, oder telefonisch den Namen des Pro- dukts oder der Waren aus den Produkten oder Waren auf der Website vom Service und deren Menge angeben, und im Falle der Bestellung des Produktes den Abonnementzeitraum, b) unter den auf der Website vom Service angegebenen Liefermethoden und Zahlungen die Ver- sand- und Zahlungsmethode angeben, c) die Daten, die zur Realisierung der Bestellung benötigt werden, angeben, insbesondere: Name und Vorname, Wohnort und E-Mail-Adresse. 
  • 9. Die Information über die Bestellung, im Sinne des Absatzes oben, wird jedes Mal vom Dienstleister durch die Benachrichtigung per E-Mail mit der Information angegeben, dass der Abschluss des Kundenvertrages die Verpflichtung mit sich bringt, für das bestellte Produkt oder die bestellte Ware Zahlung vorzunehmen, mit diesem Moment wird der Vertrag abgeschlossen, und im Fall eines Kunden, der Verbraucher ist, sendet der Dienstleister jedes Mal per Telefon oder E-Mail dem Kunden eine Bestätigung der Bedingungen der aufge- gebenen Bestellung. Der Vertrag wird mit dem Moment abgeschlossen, wenn der Kunde, der Verbraucher ist, ( als Antwort auf die Bestätigung der Bedingungen der Bestellung, gesendet durch den Dienstleister ), eine Emailnachricht an die Emailadresse des Dienstleisters sendet, in der der Kunde: akzeptiert den Inhalt der gesendeten Bestellung und ist mit ihrer Realisierung einverstanden und akzeptiert den AGB – Inhalt und im Falle einer Bestellung für die Waren bestätigt er, dass er sich mit der Belehrung über den Rücktritt vom Vertrag bekannt gemacht hat). 
  • 10. Der Vertrag wird in polnischer Sprache abgeschlossen, wobei der Inhalt mit AGB übereinstimmt. 
  • 11. Der Dienstleister stellt auf Wunsch des Kunden eine Mehrwertsteuerrechnung aus, die mit dem Produkt oder der Ware geliefert wird und die die gelieferten Produkte umfasst. 
  • 12. Der Kunde hat das Recht, maximal drei Produkte als Test-Set zu bestellen. Nachfolgende Bestellungen werden so behandelt, als würden sie eine Bestellung für Produkte zu einem regulären Preis bestimmen, der dem Preis des Produkts in der kürzesten Abonnementsperiode entspricht. In diesem Fall wird sich der Dienstleister mit dem Kunden in Verbindung setzen, um die Produktbestellung zu einem regulären Preis zu bestätigen. 
  • 13. Bei einer Gutscheinbestellung (Auswahl des Gutscheinbetrags, Bezahlung der Bestellung) erhält der Kun- de den Gutscheincode elektronisch. Es kann im Service realisiert werden. Nachdem das Produkt ausgewählt wird, sollte man den Gutscheincode eingeben. Der nicht realisierte Betrag verbleibt bis zur Gültigkeit des Gut- scheins auf dem Konto des Kunden für die Verwendung bei nachfolgenden Bestellungen. Der Gutschein wird nicht in Bargeld umgetauscht, der Gutschein kann nicht für den Kauf der Ware eingelöst werden. 
  • 14. Der Gutscheincode wird elektronisch gesendet. Ein Brief mit einer Papierversion des Gutscheins wird in- nerhalb von 7 Werktagen per eingeschriebenen Brief versandt, wenn der Kunde diese Option gewählt hat.
 • §4a Box-to-Box-Dienstleistung
  • 1. Der das Produkt im Service bestellende Kunde, hat auch die Möglichkeit einer selbständigen Zusammenstel- lung des eigenen Produkts, indem er einzelne Mahlzeiten aus unterschiedlichen Diätprogrammen auswählt, gemäß der im Service präsentierten Information (Box-to-Box-Dienstleistung). Die Bedingung der Nutzung der Box-to-Box-Dienstleistung ist die Zusammenstellung des Produkts – der Diät, deren Kosten 50,00 PLN (in Wor- ten: fünfzig polnische Zloty) pro einen Tag der bestellten Diät überschreiten. 
  • 2. Die im Rahmen der Box-to-Box-Dienstleistung bestellten Produkte nehmen nicht an den Sonderaktionen oder an anderen durch den Verkäufer organisierten Rabattaktionen teil, es sei denn in den Aktionsbedingun- gen der gegebenen Aktion wurde ausdrücklich anders darüber bestimmt. 
  • 3. Sofern es nicht anders bestimmt ist, finden im Falle der Box-to-Box-Dienstleistung die in der vorliegenden Geschäftsordnung angegebenen Begriffe, darunter die die Lieferung, die Einstellung oder Wiederaufnahme der Lieferung sowie die Adressänderung und Änderung an dem Bestellten Produkt betreffenden Begriffe keine Anwendung. Der Dienstleister wird dem Kunden in dem Service jedesmalig die Termine für die Realisierung der Lieferungen, darunter Termine der wiederaufgenommenen Lieferungen, Lieferungen an die geänderte Adresse oder der Lieferungen des geänderten Produkts angeben.
 • §5 Zeitdauer der Realisierung der Bestellung und Lieferung des Produktes
  • 1. Die Bestellungen werden in den Terminen gemäβ dem Bestellungskalender, das im Bestellungsvorgang angezeigt wird, und den dort erhältlichen Terminen realisiert. 
  • 2. Die Kunden, die das Produkt mit der Lieferadresse ausschließlich auf dem Gebiet Warschaus oder in den im Anhang Nr. 3 zu dieser Ordnung genannten Ortschaften bestellen, können das gewählte Produkt auch zwischen 15.00 und 18.00 bestellen. Die im vorherigen Satz genannten, an den Arbeitstagen gelegten Bestellungen wer- den am nächsten Arbeitstag realisiert. Der Leistungsgeber informiert den Kunden in der nach dem Einloggen zum Kundenkonto angezeigten Information, dass er die im vorstehenden Satz genannte Bestellung legen kann sowie das gewählte Produkt erhältlich ist. Diese Bestellungen werden ausschließlich dann realisiert, wenn die Zahlung für die Bestellung bis 18.00 an demselben Arbeitstag realisiert wird (Überweisung durch Vermittlung eines mit dem Leistungsgeber kooperierenden Abrechnungsagenten oder Sendung der Zahlungsbestätigung auf dem elektronischen Weg an die E-Mail-Adresse des Kundenbetreuungsbüros: kontakt@maczfit.pl ). Die Bestellungen können ausschließlich telefonisch unter der Nummer: +48.734.461.099 gelegt werden 
  • 3. Der Kunde kann (an den Werktagen) die Lieferadresse nicht nach 13.00 Uhr ändern, und an den verble- ibenden Tagen nicht bis 11.00. Wenn die Adresse nach den im vorigen Satz angegebenen Uhrzeiten geändert wird, wird der Dienstleister das Produkt an die geänderte Adresse erst an dem nach diesem Werktag folgen- den Werktag liefern. 
  • 4. An den Samstagen und Sonntagen wird das Produkt erst in zwei Tagen geliefert. Es besteht die Möglichkeit, das Produkt nur für Samstag zu bestellen. Am Sonntag werden die Lieferungen nicht realisiert. Im Falle von Feiertagen, die gemäß Vorschriften (Tage sind, die keine Werktage darstellen) und der anderen durch den Dienstleister ausdrücklich angegebenen arbeitsfreien Tage oder Feiertage, können die Lieferungen auf an- dere Weise als in dem vorliegenden Punkt angegeben geliefert werden, worüber der Dienstleister jedesmalig die Kunden informieren wird. 
  • 5. Die Lieferung wird jedesmalig durch den Dienstleister oder durch Firmen realisiert, die in dessen Auftrag handeln. 
  • 6. Die Möglichkeit der Lieferung an die durch den Kunden bei dem Aufgeben der Bestellung angegebene Ad- resse wird durch den Dienstleister bei der Annahme der Bestellung zur Realisierung bestätigt. Der Kunde wird jedesmalig über die fehlende Möglichkeit der Realisierung der Lieferung an die angegebene Adresse informiert. 
  • 7. Der Dienstleister informiert den Kunden auf den Internetseiten des Services, in der Produktbeschreibung über die Zeiträume, in denen die Lieferung möglich ist. Die Lieferung des Produkts an einem Werktag findet von 2.00 bis 10.00 Uhr statt. Der Kunde hat die Möglichkeit, den ihm zusagenden Zeitraum anzugeben, in dem die Liefe- rung des Produkts stattfinden soll. Der über ein Kundenkonto verfügende Kunde hat auch die Möglichkeit der Änderung des angegebenen ihm zusagenden Zeitraums, indem er die im Rahmen des Kontos zugänglichen Funktionen nutzt, wobei diese Änderung erst an dem nach diesem Werktag folgenden Werktag erfolgt. 
  • 8. Die Produktlieferung erfolgt, wenn möglich, innerhalb des vom Kunden bevorzugten Zeitraums, spätestens jedoch bis 10.00 Uhr. 
  • 9. Die Kosten der Produktlieferung in die Städte, die auf der Website des Dienstleisters aufgeführt sind, sind im Preis des Produkts enthalten, der in der “Preisliste” auf der Website bestimmt ist, mit der Ausnahme, be- schrieben im nächsten Satz. Im Falle, wenn die angegebene Region, vom Dienstleister bestimmt und auf der Landkarte unter www.maczfit.pl/#jak-dzialamy angezeigt, vom Dienstleister in Zonen aufgeteilt wurde, die Kosten der Lieferung sind im Preis des Produkts im Bereich der Lieferungen in die erste Zone enthalten, und für die Lieferungen in die Städte in dem Gebiet der zweiten Zone gilt der nächste Satz. Im Falle einer Bestel- lung mit Lieferung außerhalb des Bereichs, in dem der Preis des Produkts enthalten ist, werden die Kosten der Lieferung individuell mit dem Kunden festgelegt. 
  • 10. Der Dienstleister kann einen neuen Termin für die Realisierung der Bestellung mit dem Kunden festlegen, falls die Lieferung der Bestellung in der ursprünglichen Frist aus Gründen, die der Dienstleister nicht zu vertre- ten hat und die nicht entfernt werden können, unmöglich ist, worüber der Kunde unverzüglich informiert wird. 
  • 11. Der Dienstleister liefert die bestellten Produkte an die in der Bestellung angegebene Adresse und doku- mentiert die Lieferung durch Fotografieren. 
  • 12. Im Falle, wenn der Kunde, der kein Verbraucher ist, das gelieferte Produkt nicht empfängt, aufgrund der Abwesenheit einer Person, die zum Empfang berechtigt ist, oder anderer Umstände, die vor 13.00 Uhr am Tag vor der Lieferung nicht gemeldet wurden oder falsch angegebenen Lieferadresse, gilt das Produkt als effektiv geliefert. Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, hat keinen Anspruch auf Erstattung des Produktpreises in dem Teil, der auf den bestimmten Tag zurückzuführen ist, oder auf sonstige Ansprüche aufgrund dessen, dass er das Produkt nicht erhalten hat. 
  • 13. Im Falle von den Faktoren, die unabhängig und mit der Schuld des Dienstleisters nicht verbunden sind (z. B. Wetterbedingungen, Entscheidungen staatlicher Dienste usw.), die die Lieferung erschweren oder unmö- glich machen, haftet der Dienstleister nicht für die Nichtlieferung der Produkte an den Kunden, der kein Verbraucher ist, und der Kunde kein Recht auf Reklamation oder Entschädigung hat. 
  • 14. Im Falle des Rücktritts von der Produktbestellung für den verbleibenden Abonnementzeitraum hat der Kunde Anspruch auf eine Rückerstattung der Geldmittel in Bezug auf den nicht genutzten Abonnementze- itraum, gerechnet ab der effektiven Aushändigung des Rücktritts des Kunden an den Dienstleister. 
  • 15. Im Falle eines Austausches des Produkts während des Abonnement-Zeitraums gegen ein Produkt von höherem Wert, ist der Kunde verpflichtet, die Zuzahlung spätestens bis 14.00 an einem Werktag zu tätigen, der dem Werktag vorangeht, an dem die Lieferung stattfinden soll. 
  • 16. Der Kunde hat das Recht, Lieferungen während des Abonnementzeitraums einzustellen, indem er eine Be- nachrichtigung an den Dienstleister per Telefon oder per E-Mail sendet. Die Information über Lieferunterbre- chungen sollte ein Werktag früher mitgeteilt werden, wenn die Information bis 11.00 Uhr weitergeleitet wurden. Der Abonnementzeitraum verlängert sich um die Anzahl der Tage, an denen die Lieferung eingestellt wurde. 
  • 17. Der über ein Kundenkonto im Internetservice verfügende Kunde kann auch die Lieferung, von der in Abs. 16 oben die Rede ist, unter der Wahrung der dort angegebenen Regeln, einstellen, indem er nach dem Ein- loggen in das Konto und den im Service erscheinenden Meldungen folgend die Kontofunktionen nutzt. Der Kunde kann auch mit Hilfe der im Service erscheinenden Funktionen die Wiederaufnahme der eingestellten Lieferung vornehmen, wobei im Falle der Wiederaufnahme der Lieferung nach 14.00 Uhr an den Werktagen und nach 11.00 an den übrigen Tagen, die Lieferung an dem nach dem Werktag des Vornehmens der Erneu- erung folgenden Werktag erfolgen wird. 
  • 18. Der ein Kundenkonto im Service besitzende Kunde hat die Möglichkeit, die Lieferadresse der Bestellten Waren mit Hilfe der nach dem Einloggen in sein Konto zugänglichen Funktionen vorzunehmen. Diese Ände- rung kann jederzeit vorgenommen werden, wobei im Falle einer Änderung der Lieferadresse an einem Werk- tag nach 14.00 Uhr oder an den restlichen Tagen nach 11.00 Uhr die Bestellung mit der geänderten Adresse erst ab dem übernächsten Werktag nach dem Tag Vornehmens der Änderung realisiert wird.
 • §6 Dauer der Realisierung der Bestellung und Lieferung der Ware
  • 1. Die Lieferung der Waren beschränkt sich auf das Gebiet der Republik Polen und erfolgt an die Adresse, die der Kunde bei der Bestellung angegeben hat.  
  • 2. Die Lieferung erfolgt über eine Versandfirma. Die Versandkosten werden dem Kunden jedes Mal auf der Website vom Service zur Verfügung gestellt. 
  • 3. Der Dienstleister informiert den Kunden auf den Websites vom Service über die Höhe der Gebühren für die Lieferung der Waren und den Zeitpunkt der Realisierung der Bestellung. Im Falle der Bestellung der Ware mit dem Produkt, wird die Ware mit der Lieferung des Produktes geliefert. 
 • §7 Zahlungsmethoden
  • 1. Die Preise der Produkte oder Waren werden in PLN angegeben und beinhalten alle Komponenten, ein- schließlich Mehrwertsteuer, Zoll und andere Gebühren.  
  • 2. Der Dienstleister lässt folgende Zahlungsmethoden zu: - eine herkömmliche Überweisung auf das Bankkonto des Dienstleisters, das vom Dienstleister bei Annahme der Realisierung der Bestellung angegeben wird, - mit Nutzung einer elektronischen 
  • 3. Wenn der Dienstleister keine Zahlung von dem Kunden erhält, kann er den Kunden kontaktieren um den an die Za- hlung zu erinnern, indem er an den Kunden eine Emailnachricht sendet. Wenn binnen 3 Tagen seit Aufgabe der Bestel- lung und noch binnen zusätzlichen 3 Tage keine Zahlung erfolgt, wird die Bestellung des Kunden nicht angenommen. 
 • §8 Rücktritt vom Vertrag über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen
  • 1. Bei Verträgen über die Erbringung von elektronischen Diensten auf Dauer und unbegrenzt (z.B. Account Services, Newsletter) hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. 
  • 2. Rücktritt vom Vertrag, genannt im Absatz 1 kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen stattfinden. Zu diesem Zweck muss man eine Rücktrittserklärung dem Dienstleister einreichen. 
  • 3. Die Erklärung, genannt im Absatz 2, kann der Kunde laut dem Muster vorlegen, die Anlage Nr. 1 zu dieser AGB bestimmt.§9 Rücktritt vom Vertrag, Verkauf des Produktes oder der Ware.
 • §9 Rücktritt vom Kaufvertrag für das Produkt oder die Ware
  • 1. Der Dienstleister informiert, gemäß Art. 38 Punkt 4 und Punkt 12 des Gesetzes vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte, ist der Kunde, der ein Verbraucher ist, nicht berechtigt, von dem Vertrag gemäß Art. 27 des genannten Gesetzes zurückzutreten. 
  • 2. Im Falle der Bestellung von Waren gelten die Bestimmungen über das Recht auf Rücktritt vom Vertrag, wie unten angegeben. 
  • 3. Der Kunde, der Verbraucher ist, kann mit einer angemessenen Erklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Zur Einhaltung dieser Frist reicht es aus, vor Ablauf der Frist eine Erklärung abzugeben. 
  • 4. Der Kunde kann selbst eine Erklärung formulieren oder die Mustererklärung zum Rücktritt vom Vertrag, die die Anlage Nr. 2 zu AGB bestimmt, verwenden. 
  • 5. Die Frist von 14 Tagen gilt ab dem Tag, an dem die Waren geliefert wurden. 
  • 6. Nach Erhalt einer Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag durch den Verbraucher, sendet der Dienstleister an die E-Mail-Adresse des Verbrauchers eine Bestätigung über den Erhalt der Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag. 
  • 7. Im Falle des Rücktritts vom Fernabsatzvertrag gilt der Vertrag als nicht abgeschlossen. Was die Par- teien geleistet haben, wird in einem unveränderten Zustand zurückgegeben, es sei denn, eine Änderung war notwendig, um die Art, Eigenschaften und Funktionalität der Waren festzustellen. Die Rücksendung sollte unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Das gekaufte Produkt sollte an die Adresse des Dienstleisters zurückgegeben werden: Szymanów 9D, 05-532 Baniocha, 
  • 8. Der Dienstleister muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Erklärung des Verbrauchers über den Rücktritt vom Vertrag, alle von ihm getätigten Zahlungen, einschließlich der Kosten für die Lieferung der Waren, an den Verbraucher zurücksenden. Der Dienstleister muss die Zahlung mit derselben Zahlungsmethode zurückgeben, wie sie vom Verbraucher verwendet wurde, es sei denn, der Verbraucher stimmt einer anderen Rücksendungsmethode zu, und diese Methode wird für den Verbraucher keine Kosten mit sich bringen. Der Dienstleister kann die Rückzahlung der vom Kunden erhaltenen Zahlun- gen bis zum Erhalt der Ware oder die Lieferung eines Nachweises seiner Rückgabe, je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt, zurückhalten, es sei denn, der Dienstleister hat angeboten, die Ware selbst abzuholen. 
  • 9. Wenn der Verbraucher eine andere Art der Lieferung der Waren als die billigste übliche Liefermethode des Dienstleisters gewählt hat, ist der Dienstleister nicht verpflichtet, die zusätzlichen Kosten, die dem Verbraucher entstehen, zu erstatten. 
  • 10. Der Verbraucher trägt nur die direkten Kosten der Rücksendung der Waren, es sei denn, der Dienstleister hat zugestimmt, diese Kosten zu tragen. 
 • §10 Garantie für Mängel
  • 1. Der Dienstleister verpflichtet sich, die Ware oder das Produkt ohne Mängel zu liefern. 2. Der Dienstleister haftet gegenüber dem Kunden, der ein Verbraucher ist, aufgrund der Garantie für Mängel, gemäß den Artikeln 556 – 576 des Zivilgesetzbuches. Im Falle der Kunden, die keine Verbraucher sind, ist die Garantie ausgeschlossen. 
  • 3. Reklamationen, die sich aus der Verletzung von gesetzlich garantierten Rechten des Kunden ergeben, sind an die Adresse des Sitzes des Dienstleisters zu richten. Szymanów 9D, 05-532 Baniocha oder an die E-Mail-Adresse: kontakt@maczfit.pl . 
  • 4. Um die Reklamation zu prüfen, sollte der Kunde die beanspruchte Ware oder das beanspruchte Produkt senden oder aushändigen, und wenn es möglich ist, eine Kaufquittung anlegen. Die Ware oder das Produkt sollten an die Adresse geliefert werden, die im Absatz 3 genannt wurde. 
  • 5. Der Dienstleister verpflichtet sich, jede Reklamation innerhalb von 14 Tage zu prüfen. 
  • 6. Im Falle von Mängeln in der Reklamation wird der Dienstleister den Kunden aufrufen, um sie im erforderlichen Umfang unverzü- glich zu ergänzen, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Anfrage durch den Kunden. 
  • 7. Im Falle der Nichterfüllung oder der unkorrekten Erfüllung der elektronisch über die Website erbrachten Dienstleistungen durch den Dienstleister ist der Kunde berechtigt, eine Reklamation per E-Mail an die Ema- iladresse kontakt@maczfit.pl oder schriftlich an die Adresse Szymanów 9D, 05-531 Baniocha einzureichen. 
  • 8. In der Reklamation muss der Kunde seinen Vor- und Nachnamen, seine Postanschrift, Art und Beschre- ibung des entstandenen Problems angeben. 
  • 9. Der Dienstleister verpflichtet sich, jede Reklamation in Bezug auf die elektronisch erbrachten Dienstle- istungen innerhalb von 30 Tagen im Rahmen vom Service zu prüfen, und falls dies nicht möglich sein soll, den Kunden in dieser Zeit zu informieren, wenn die Reklamation berücksichtigt wird. Im Falle von Mängeln in der Reklamation wird der Dienstleister den Kunden innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Anfrage durch den Kunden aufrufen, um sie im erforderlichen Umfang zu ergänzen.
 • §11 Außergerichtliche Möglichkeiten, Reklamationen zu prüfen und Ansprüche geltend zu machen

  Der Kunde, der ein Verbraucher ist, hat unter anderem folgende Möglichkeiten der außergerichtlichen Behandlung von Reklamationen und Forderungen: 

  • 1. ist berechtigt, bei einem ständigen gütlichen Verbrauchergericht, das bei der Handelsinspektion tätig ist, einen Antrag auf Beilegung der sich aus dem geschlossenen Vertrag ergebenden Streitigkeit zu stellen; 
  • 2. ist berechtigt, den Woiwodschaftsinspektor der Gewerbeaufsicht zu ersuchen, ein Schlichtungsverfahren in Bez- ug auf die gütliche Beilegung der Streitigkeit zwischen dem Kunden und dem Dienstleister einzuleiten; 
  • 3. kann bei der Beilegung des Rechtsstreits zwischen dem Kunden und dem Dienstleister kostenlose Hilfe in Anspruch nehmen, auch durch die kostenlose Hilfe des kommunalen Verbrauchersprechers oder der sozialen Organisation, deren gesetzliche Aufgaben der Schutz der Verbraucher sind (einschließlich Verbraucherverband, Verband der po- lnischen Verbraucher). Die Beratung wird vom Verbraucherverband unter der gebührenfreien Telefonnummer 800 007 707 und vom polnischen Verbraucherverband unter der Email: porady@dlakonsumentow.pl angeboten. 
  • 4. seine Beschwerde über die Online-Plattform der EU ODR einreichen, zugänglich unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • §12 Schlussbestimmungen
  • 1. Die vom Kunden zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden vom Dienstleister in Übereinstim- mung mit dem geltenden Recht und in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien gesammelt und verarbeitet.  
  • 2. Alle Rechte am Service, einschließlich der Urheberrechte, der geistigen Eigentumsrechte an seinem Na- men, der Internetdomäne, der Website sowie an Formularen und Logos, gehören dem Dienstleister, und ihre Nutzung darf nur in einer Art und Weise erfolgen, die genau und übereinstimmend mit AGB ist. 
  • 3. Die Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, der ein Verbraucher ist, unterliegt den Gerichten, die nach den Bestimmungen der einschlägigen Vorschriften der Zivilprozessordnung zuständig sind. 
  • 4. Die Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, der Unternehmer ist, unter- liegt einem Gericht, das für den Sitz des Dienstleisters zuständig ist. 
  • 5. In den Angelegenheiten, die nicht durch diese AGB geregelt werden, gelten die Bestimmungen des Zivilge- setzbuches, die Bestimmungen des Gesetzes über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen, die Bestim- mungen des Gesetzes über Verbraucherrechte und andere relevante Bestimmungen des polnischen Rechts. 
  • 6. Jeder Kunde wird über etwaige Änderungen dieser Bestimmungen durch Informationen auf der Hauptseite vom Service informiert, die das Datum ihres Inkrafttretens enthalten. Kunden, die ein Konto besitzen, werden zusätzlich über die Änderungen mit ihrer Zusammenstellung an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen wird nicht kürzer als 14 Tage ab dem Tag ihrer Veröffentlichung sein. Falls der Kunde, der ein Kundenkonto hat, den neuen Inhalt von den Bestimmungen nicht akzeptiert, ist er verpflichtet, dies dem Dienstleister innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Information über die Änderung der Bestimmungen mitzuteilen. Die Benachrichtigung des Dienstleisters über die mangelnde Akzeptanz der neuen Bestimmungen führt zur Kündigung des Vertrags und zur Entfernung des Kontos.